Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Товарознавство arrow Управління якістю
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІТЧИЗНЯНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТОВАРІВ

Теоретична частина

В узагальненому вигляді, у процесі еволюції уявлень про якість, бізнес-процеси пройшли наступні етапи становлення та розвитку з направленістю дій на: 1) контроль якості; 2) забезпечення якості; 3) управління якістю; 4) поліпшення якості. На етапі контролю якості основна спрямованість дій – на продукт. При цьому організовували та розвивали системи контролю продукції за параметрами якості. У процесі забезпечення якості основна спрямованість дій – на процес і контроль параметрів технологічних процесів у часі. На цьому етапі почали використовувати статистичні методи контролю й регулювання. Під час управління якістю основна увага приділялася структурній організації систем забезпечення якості, оптимізації витрат на забезпечення якості. У процесі поліпшення якості мова йде про процес постійного вдосконалення, з орієнтацією на вимоги споживача та людський фактор у виробництві.

Незважаючи на те, що певну увагу питанням забезпечення якості приділяли ще за часів Петра Першого, коли було закладено основи російської промислової стандартизації, системний підхід до управління якістю почали застосовувати, починаючи з кінця XIX – початку XX ст.

Для надання змістовної характеристики основним етапам розвитку систем управління якістю у багатьох літературних джерелах використовують "зірку якості", графічну інтерпретацію якої у вигляді "знаку якості" використовували від 60-х pp. XX ст. (рис. 1).

Рис. 1. "Зірка якості"

Якщо скористатися наведеною "зіркою якості", то в історії розвитку документованих систем якості можна виділити 5 етапів і представити їх у вигляді 5-ти "зірок якості". Основні характеристики кожного з етапів розвитку систем управління якістю представлено в табл. 1.

Поряд із підвищенням уваги до проблем управління якістю за кордоном, вітчизняними підприємствами набуто значного досвіду системного управління якістю як у межах виробничої системи, так і в межах окремо взятого підприємства. На багатьох підприємствах були створені та успішно розвивалися системи управління якістю (табл. 2).

Найширше застосування у практиці вітчизняних підприємств отримали Комплексні системи управління якістю продукції (КС УЯП). Головною проблемою в застосуванні даних систем було те, що весь механізм управління якістю в їх рамках не був орієнтованим на споживача й на виготовлення конкурентоспроможної продукції, якої вимагає ринок. В умовах централізованого розподілу продукції та відсутності конкуренції, системи існували у формальному вигляді, і розвиток їх був практично неможливим.

Таблиця 1

Основні характеристики етапів розвитку систем управління якістю

Етап

розвитку

управління

якістю

Система

мотивації

Система

навчання

Взаємовідносини зі споживачами

Взаємовідносини з постачальниками

Основа

концепції

1

2

3

4

5

6

Система

Тейлора

Штрафи, підкорення наказам

Професійне навчання

Приймальний вхідний контроль

Вхідний контроль

Реалізація принципу роботи за технічними документами, індивідуальний контроль одиниць виробів

Статистичне

управління

якістю

Матеріальне

стимулювання

Навчання

статистичним

методам

Статистичний

приймальний

контроль

Статистичний вхідний контроль

Стабільність процесів, зниження витрат. орієнтація на факти під час прийняття рішень та виявлення причин проблем з управлінням якістю, що виникали, зміни в ОСУ організації

Загальне управління якістю – TQC

Мотивація до впровадження TQC, урахування морального чинника, зросла увага до роботи в колективі

Професійне

навчання

Приймальний вхідний контроль, інспекції, аудит споживача

Вхідний контроль, інспекції, сертифікація продукції

Якість продукції, зниження витрат, системний та комплексний підходи до управління якістю, сертифікація продукції та систем якості третьою (незалежною) стороною

Загальний менеджмент якості – TQM

Мотивація до всебічного менеджменту якості

Усебічне навчання TQM, ISO 9000

Сертифікат, аудит споживача

Співпраця, сертифікат ISO 9000, оцінка постачальників

Якість діяльності та оптимізація, політика, місія, цінності, керівні принципи компанії; системи планування якості; системи забезпечення якості; системи безперервного поліпшення якості

Універсальні підходи до управління якістю – UQM, MBQ. TQL

Мотивація до всебічного менеджменту якості

Всебічне навчання TQM, ISO 9000, QS 9000, ISO 14000

Статистичний приймальний контроль, сертифікат, аудит споживача

Взаємодія, сертифікат ISO 9000, QS 9000. ISO 14000

Якість фірми (те саме, що на попередньому етапі). Застосування концепції постійного поліпшення, досягнення лідерства на ринку через якість усіх процесів, що здійснюються на підприємстві

Характеристика вітчизняних систем управління якістю

Назва системи

Основна суть системи

Критерії управління

Об'єкт управління

Область

застосування

1

2

3

4

5

1. Саратовська система бездефектного виготовлення продукції (БВП. 1955 р.)

Суворе виконання технологічних операцій

Відповідність рівня якості вимогам НТД; максимальний процент здачі продукції з першого пред'явлення

Якість праці як окремого виконавця, так і колективу через якість окремих виконавців

Виробництво

2. Львівська система бездефектної праці (СБП, 1961 р.)

Високий рівень якості виконання операцій усіма робітниками

Відповідність рівня якості праці встановленим вимогам; визначення коефіцієнта якості праці

Якість праці індивідуального виконавця та колективу через якість праці окремих виконавців

Будь-яка стадія життєвого циклу продукції

3. Горьківська система "Якість, надійність, ресурс з перших виробів" (ЯНАРЗПВ (КАНАРСПИ) 1958 р.)

Високий рівень конструкції та технологічної підготовки виробництва

Відповідність рівня якості нових промислових виробів установленим вимогам

Якість виробу та якість праці колективу

Проектування, технологічна підготовка виробництва, виробництво

4. Ярославська система наукової організації праці з підвищення моторесурсу (НОРМ. 1964 р.)

Підвищення технічного рівня та якості виробу

Відповідність досягнутого рівня моторесурсу запланованому за ступеневого планування

Якість виробу та якість праці колективу

Увесь життєвий цикл продукції

5. Комплексна система управління якістю продукції (КС УЯП. 1975 р.)

Управління якістю на базі стандартизації

Відповідність рівня якості продукції найкращим досягненням науки й техніки

Якість виробу та якість праці колективу

Увесь життєвий цикл продукції

Проте слід зазначити, ідо значна кількість розробок, підготовлених у період створення комплексних систем управління якістю, є актуальними на сьогодні і з успіхом використовуються за кордоном. До складу таких розробок належить одна з найкращих комплексних систем "Якість, надійність, ресурс з перших виробів"ЯНАРЗПВ (КАНАРСПИ), яка, на думку багатьох фахівців, випередила свій час. Саме в її рамках було реалізовано принципи відомих західних систем управління якістю ZD (англ, zero defect – "нуль дефектів") та CWQC (англ. Company Wide Quality Control – "контроль якості в масштабах усієї компанії"). Автором системи був головний інженер Горьківського авіаційного заводу Т. Ф. Сейфі.

Особливостями японського досвіду в галузі управління якістю є:

 • 1) виховання в кожного працівника компанії винятково шанобливого ставлення до замовників і споживачів (практично, культу споживача як у внутріфірмових, так і в міжфірмових відносинах);
 • 2) систематичне навчання кадрів із питань забезпечення й управління якістю, що гарантує високий рівень підготовки в цій галузі всіх працівників компанії;
 • 3) ефективне функціонування широкої мережі "гуртків якості" на всіх стадіях життєвого циклу продукції та сфери послуг;
 • 4) широке застосування для забезпечення й управління якістю передових методів контролю якості, включаючи статистичні, під час пріоритетного контролю якості виробничих процесів;
 • 5) зосередження максимальної уваги на процесах проектування продукції з метою запобігання виникненню дефектів на подальших етапах життєвого циклу продукту;
 • 6) наявність у сфері виробництва високоякісних засобів праці;
 • 7) збір і використання даних про якість продукції, що знаходиться в експлуатації у споживачів;
 • 8) наявність розвинутої системи пропаганди значення високоякісної продукції та сумлінної праці;
 • 9) сильний вплив із боку держави на формування принципів підвищення рівня якості та забезпечення конкурентоспроможності продукції.

Досвід управління якістю в США дещо відрізняється від японського, хоча головною ідеєю залишається засвоєння принципів системного підходу.

На початку 1980-х pp. XX ст. американські компанії з метою підвищення конкурентоспроможності своєї продукції та для досягнення рівня якості японських товарів застосовували з метою підвищення якості власної продукції значну кількість заходів, скопійованих з японського досвіду. Хоча в цілому на цьому шляху вони не змогли отримати відчутних результатів, оскільки у багатьох американських компаніях не було комплексного підходу до управління якістю, незважаючи на наявність зовнішніх атрибутів, запозичених у японців.

Особливостями американського підходу до управління якістю є:

 • 1) Більша частина впливів у сфері управління якістю має в основному технічну й організаційну спрямованість.
 • 2) У процесі управління якістю відповідні служби американських фірм активно вивчають і аналізують витрати на забезпечення якості. При цьому особливу роль в американській промисловості відіграють керівники фірм, які, як правило, приділяють значну частину свого робочого часу питанням якості.
 • 3) Одним із поширених методів забезпечення якості продукції в американських фірмах, як і в японських, є методи статистичного контролю якості. Причому для реалізації цих методів на багатьох фірмах використовують такі технічні засоби, що автоматично здійснюють збір, нагромадження, оброблення даних і видачу результатів із застосуванням статистичних методів.
 • 4) Велике значення в управлінні якістю мають питання вивчення та прогнозування споживчого попиту на продукцію, тому фірми прагнуть поліпшувати відповідно до вимог ринку не тільки технічні показники якості продукції, але й економічні.
 • 5) Висока відповідальність виробників за якість приводить до значного скорочення випуску дефектної продукції та поліпшення діяльності в галузі гарантійного обслуговування й сервісу.
 • 6) Наявність чітко оформлених систем управління якістю, у яких передбачено виконання структурованих і добре налагоджених програм із упровадження комплексу заходів, що забезпечують необхідну якість і зниження витрат.

Європейський підхід до управління якістю практично відповідає тим прийомам і методам роботи, що використовуються на американських підприємствах. Відмінності зумовлені загальними тенденціями розвитку Європи. Цілеспрямована діяльність країн Європи зі створення єдиного європейського ринку, вироблення єдиних правил і процедур, здатних сприяти ефективному обмінові товарами й робочою силою, знайшла своє відображення і в галузі управління якістю. Таким чином, особливостями європейського підходу у вирішенні проблем якості є:

 • 1) Створення єдиних європейських організацій, що займаються питаннями стандартизації, сертифікації продукції та систем якості, а також управління якістю (ЄФУЯ – Європейський фонд управління якістю) та інших.
 • 2) Законодавча основа для проведення всіх робіт, пов'язаних з оцінкою та підтвердженням відповідності (розробка стандартів ISO 9000, ΕΝ 29000 та ін.).
 • 3) Гармонізація вимог національних стандартів, правил і процедур сертифікації.
 • 4) Створення регіональної інфраструктури та мережі національних організацій, уповноважених здійснювати роботи із сертифікації продукції, акредитації лабораторій, реєстрації фахівців із якості.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>