Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Товарознавство arrow Управління якістю
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інтегровані системи управління якістю на молокопереробних підприємствах (СЕМ + НАССР)

В умовах зростаючої конкуренції та глобалізації торгівлі виробники переробної та харчової галузей йдуть шляхом створення інтегрованих систем управління (ІСУ), що дає їм низку переваг: від удосконалення процесів управління до зростання довіри з боку суспільства, від зменшення шкідливого впливу на довкілля до підвищення конкурентоспроможності продукції, причому фінансові витрати скорочуються.

Відбір модулів ІСУ залишається за підприємством: це можуть бути ІСУ на базі серії стандартів ISO 9001 + НАССР; ISO 22000 + СЕМ (ISO 14000); ISO 9001 + OHSAS 18000 та інші.

Дослідження, проведені ISO та низкою національних органів стандартизації, свідчать про те, що десятки тисяч організацій в усьому світі зацікавлені в інтегруванні систем управління, анкетування, проведене ISO, показало, що понад 70 % опитаних організацій бажають мати інтегровану систему управління. Приблизно 80 % організацій, що впровадили систему екологічного управління, мають також систему управління якістю. У розвинених країнах світу впровадження інтегрованих систем управління набуло масового характеру. За даними фахівців Французької організації стандартизації (AFNOR), кількість таких систем у Франції на початок 2008 р. перевищила 1500. У Польщі на кінець 2003 р. майже 100 організацій впровадили інтегровані системи управління (ІСУ), які об'єднують три локальні системи управління.

Етапу розроблення має передувати ретельний аналіз з боку керівництва сильних, слабких сторін організації, можливостей та загроз – SWOT-аналіз, результатом якого має стати висновок щодо здатності організації виконати таку складну задачу.

Матриця SWOT-аналізу молокопереробного підприємства наведена в табл. 31.

Таблиця 31

Матриця SWOT-аналізу молокопереробного підприємства

Зовнішнє середовище

Можливості

Загрози

активний процес модернізації технологій; захоплення нових сегментів ринку, збільшення частки експорту; підвищення платоспроможності населення

підвищення ціни на сировину; зменшення обсягів виробництва молока; зниження якості сировинної бази; відсутність шляхів зовнішнього фінансування

Внутрішнє середовище

Сильні сторони

лідерські позиції на ринку; модернізація виробничого обладнання; фінансова стабільність; кваліфікований персонал

глобальне оновлення технологій; вихід на іноземний ринок; інвестування в нові види продукції

зниження витрат за рахунок модернізованого обладнання; введення технологічних процесів покращення якості сировини

Внутрішнє середовище

Слабкі сторони

висока енергомісткість виробництва; невисока якість постачальницької сировини; незначна заборгованість; неможливість 100 %-го інвестування проектів

введення енегозберігаючого обладнання; введення технологічних процесів покращення якості сировини

отримання фінансових ресурсів; розробка програм зменшення енергомісткості продукції та підвищення якості сировини; розгляд варіанту диверсифікації

Зіставлення сильних і слабких сторін з ринковими можливостями і загрозами дозволяє відповісти на питання щодо подальшого розвитку молокопереробного підприємства, які й відіб'ють суть аналізу:

 • 1) Як скористатися можливостями, що відкриваються, використовуючи сильні сторони?
 • 2) За рахунок яких сильних сторін можна нейтралізувати існуючі загрози?
 • 3) Які слабкі сторони можуть перешкодити скористатися можливостями?
 • 4) Яких загроз, збільшених слабкими сторонами, потрібно найбільше побоюватися?

SWOT-аналіз є універсальним аналітичним інструментом, який може застосовуватися як для вибору стратегії розвитку, так і для ринкового аналізу та вивчення конкурентоспроможності. Він уможливлює використання сильних сторін для отримання віддачі від можливостей і зменшує вплив загроз, а також усуває слабкі сторони за умови сприяння з боку виявлення можливостей та зменшення впливу загроз.

На етапі розроблення ІСУ необхідно, в першу чергу, визначити склад галузей управління ІСУ та перелік відповідних стандартів з вимогами до окремих сфер управління, перелік, послідовність та взаємодію процесів, які підпадають під сферу застосування ІСУ, а також визначити конкретні вимоги згаданих стандартів, які використовуються в ІСУ. Моніторинг, вимірювання та аналіз ключових процесів ІСУ здійснюється за методологією ISO 9000.

Стандарт ДСТУ ISO 22000:2007 поєднує принципи системи Аналізу Небезпечних Чинників та Критичних Точок Керування (НАССР) і кроки її застосування, розроблені Комісією Codex Alimentarius (рис. 59). Аналіз небезпечних чинників має ключове значення для результативної системи управління безпечністю харчових продуктів, оскільки його проведення допомагає в упорядкуванні знань, необхідних для встановлення результативної комбінації заходів керування.

Ключові елементи міжнародного стандарту ДСТУ ISO 22000:2007

Рис. 59. Ключові елементи міжнародного стандарту ДСТУ ISO 22000:2007

Зазвичай у виробництві молока тривалого зберігання на молокопереробних підприємствах ККТ є:

 • 1) Приймання молока (небезпечним фактором є ріст мікроорганізмів, причиною – недотримання санітарних умов, температури транспортування).
 • 2) Фільтрування (небезпечним фактором є наявність сторонніх предметів, причиною – незадовільна якість сировини, несумлінне відношення постачальників).
 • 3) Охолодження (небезпечним фактором є ріст мікроорганізмів, причиною – недотримання температурних режимів).
 • 4) Стерилізація (небезпечним фактором є ріст мікроорганізмів, причиною – недотримання параметрів: температури, тиску, часу, витримки).
 • 5) Фасування (небезпечним фактором є ріст мікроорганізмів, причиною – негерметичність шва).

Управління на цих ККТ відбувається за рахунок контролювання температури (приймання молока, охолодження молока, стерилізація), цілісності фільтра (фільтрування) та герметичності шва (фасування) контролером, оператором та апаратником.

Стандарт ДСТУ ISO 14001:2006 дає організаціям змогу сформулювати і реалізувати політику, забезпечити організації елементами дієвої системи екологічного керування, які можуть бути інтегровані з іншими вимогами щодо керування, та допомогти організаціям досягти екологічних та економічних цілей, які враховують правові вимоги та інформацію про суттєві екологічні аспекти. Він призначений для застосування організаціями всіх типів і розмірів, а також у різноманітних географічних, культурних і суспільних середовищах.

Система екологічного менеджменту (СЕМ – environmental management system) – це частина загальної системи менеджменту підприємства, що має організаційну структуру, елементи, механізми, процедури та ресурси, необхідні для управління екологічними аспектами його діяльності за допомогою розробки, досягнення цілей екологічної політики, її перегляду і коректування (рис. 60).

Модель СЕМ

Рис. 60. Модель СЕМ

В сучасній діловій практиці СЕМ є основним вектором розвитку природоохоронної діяльності підприємств, визначає її успіх і результативність. Цикл впровадження СЕМ замикається демонстрацією зацікавленим сторонам досягнутих результатів.

Результатом розроблення ІСУ є відповідний комплекс нормативних документів, склад та структура яких подібні до документації на систему управління якістю.

Впровадження саме ІСУ сприятиме зменшенню загального обсягу документації, фінансових витрат, концентрації зусиль персоналу на впровадженні, скороченню часу, полегшенню аналізу з боку вищого керівництва та підвищенню впевненості замовника у виконанні його вимог.

Ефективному впровадженню ІСУ сприяє грунтовна підготовка внутрішніх аудиторів організації за напрямами застосування системи управління. Саме від аудиторів залежить визначення відповідності розробленої ІСУ встановленим вимогам. Для нормативного і методичного забезпечення проведення внутрішніх аудитів ІСУ доцільно використовувати стандарт ДСТУ 19011:2003.

Створення та забезпечення ефективного функціонування ІСУ дає організації цілу низку внутрішніх переваг, таких, як:

 • 1) Удосконалення процесів управління за напрямами ІСУ.
 • 2) Збільшення лояльності та мотивованості персоналу.
 • 3) Підвищення компетентності персоналу, поліпшення умов праці та безпеки.
 • 4) Мінімізація втрат від інцидентів, аварій, нещасних випадків.
 • 5) Зменшення споживання матеріалів, електроенергії.
 • 6) Наявність ефективного інструменту управління у вищого керівництва.

а також цілу низку зовнішніх переваг:

 • 1) Підвищення конкурентоспроможності організації.
 • 2) Відповідність вимогам національного законодавства, міжнародних і регіональних нормативних документів.
 • 3) Покращення іміджу та зростання довіри з боку замовників, партнерів, держави, суспільства.
 • 4) Зменшення шкідливих викидів та відходів.
 • 5) Покращення можливостей участі та перемоги у національних, регіональних і міжнародних тендерах на постачання продукції, виконання робіт, надання послуг.

Економічна ефективність СЕМ та НАССР наведені у табл. 32.

Таблиця 32

Рентабельність, період окупності та варість СЕМ та НАССР

СЕМ

НАССР

Рентабельність

2,57

1,65

Період окупності

Менше 5 місяців

7,4 місяці

Вартість, грн.

27794

100000

Важливим аспектом е те, що створення і впровадження інтегрованої системи менеджменту потребує менших витрат у перерахунку на кожен із напрямів.

Тобто загальна вартість розробки та впровадження НАССР та СЕМ буде не 130 тис. грн., а менше. Звідси витікає, що окупність буде меншою за 12,4 міс.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>