Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Фінанси arrow Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Кредитна система РФ: структура та функції

Діяльність центрального банку РФ

13.07.1990 р. з утворенням Російської Федерації як самостійної держави на базі Російського республіканського банку Держбанку СРСР було засновано Центральний банк Російської Федерації, а 02.12.1990 р. Верховною Радою РРФСР було ухвалено Закон "Про Центральний банк РРФСР (Банк Росії)". У законі були визначені функції банку в області організації грошового обігу, грошово-кредитного регулювання, зовнішньоекономічної діяльності і регулювання діяльності банків. У червні 1991 р. було затверджено статут Банка Росії [166].

У листопаді 1991 р. у зв'язку з утворенням Співдружності Незалежних Держав і скасуванням союзних структур ВР РРФСР оголосив Центральний банк РРФСР єдиним на території РРФСР органом державного грошово-кредитного і валютного регулювання економіки республіки. На нього покладалися функції Держбанку СРСР з емісії і визначення курсу рубля. Державний банк СРСР було скасовано і всі його активи і пасиви, а також майно на території РРФСР були передані Центральному банку РРФСР. Через декілька місяців банк став називатися Центральним банком Російської Федерації (Банком Росії) [166].

Отже, перший рівень кредитної системи складає Банк Росії. Він утворює єдину централізовану систему з вертикальною структурою управління.

Банк Росії є емісійним центром країни, що володіє монопольним правом випуску банкнот – національної грошової одиниці. Він організує грошовий обіг, регулюючи виробництво, зберігання грошей, забезпечує стійкість національної валюти та є органом регулювання економіки грошово-кредитними методами. Статутний капітал і інше майно банку є федеральною власністю. Він незалежний у своїй діяльності. Федеральні органи і органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в його діяльність. Банк Росії підзвітний Державній думі РФ [166].

Найвищим органом Банку Росії є Національна банківська рада – колегіальний орган, що визначає основні напрями діяльності Банку Росії і здійснює керівництво і управління Банком Росії. До складу Національної банківської ради Банку Росії входять голова Банку Росії, 2 представники Ради Федерації Федерального зібрання РФ, по З представники від Державної думи, президента Росії, уряду РФ [166; 132; 116, с. 315]. До компетенції Національної банківської ради належить [166; 132]:

 • – розгляд річного звіту Банку Росії;
 • – затвердження річного бюджету Банку Росії;
 • – розробка пропозицій з удосконалення банківської системи Росії;
 • – розгляд проекту напрямів грошово-кредитної політики, банківського нагляду та валютного регулювання;
 • – вирішення питань щодо участі Банку Росії в капіталах кредитних установ.

Рада директорів складається з голови Банку Росії та 12 членів Ради директорів. Члени ради директорів призначаються Державною думою Росії терміном на 4 роки за поданням голови Банку Росії, узгодженим із президентом [166; 132; 116, с. 314].

Рада директорів виконує такі функції [143, с. 285]:

 • – у взаємодії з Урядом РФ розробляє і забезпечує виконання основних напрямів єдиної державної грошово-кредитної політики;
 • – затверджує річний звіт Банку Росії і представляє його на затвердження Державній думі;
 • – розглядає і затверджує кошторис витрат Банку Росії на наступний рік;
 • – визначає та затверджує внутрішню структуру Банку Росії;
 • – ухвалює рішення про: створення і ліквідацію установ і організацій Банку Росії; встановлення обов'язкових нормативів для кредитних організацій; величину резервних вимог; зміну відсоткових ставок Банку Росії; визначення лімітів операцій на відкритому ринку; участь у міжнародних організаціях; випуск і вилучення банкнот і монет з обігу, загальний обсяг випуску готівки; порядок формування резервів кредитними організаціями;
 • – визначає умови допуску іноземного капіталу в банківську систему Російської Федерації відповідно до федеральних законів.

Структуру Банку Росії утворюють 1037 підрозділів, у тому числі [166]:

 • – центральний апарат;
 • – 79 територіальних установ;
 • – 623 підрозділи розрахункової мережі;
 • – 5 відділень;
 • – Операційне управління Московського головного територіального управління;
 • – Перше операційне управління;
 • – Міжрегіональний центр безпеки;
 • – Центральне сховище;
 • – 123 польових установи;
 • – 4 інформаційно-обчислювальних підрозділи і інші допоміжні підрозділи.

Нині в Банку Росії функціонують наступні структурні підрозділи (рис. 8.1):

Організаційна структура Банку Росії [166]

Рис. 8.1. Організаційна структура Банку Росії [166]

Принципи організації і діяльності Банку Росії, його статус, завдання, функції, повноваження визначаються Конституцією Російської Федерації (ст. 75) та іншими законодавчими актами, зокрема Законом "Про Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії)" (ст. 4, ст. 22). Так згідно ст. 75 Конституції Російської Федерації основною функцією Банку Росії є захист і забезпечення стійкості рубля, а грошова емісія здійснюється виключно Банком Росії. Відповідно до ст. 4 Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії)" ЦБ РФ виконує наступні функції [166]:

 • – у взаємодії з урядом Російської Федерації розробляє і проводить єдину державну грошово-кредитну політику;
 • – монопольно здійснює емісію готівки і організовує готівковий грошовий обіг;
 • – стверджує графічне позначення рубля у вигляді знаку;
 • – є кредитором останньої інстанції для кредитних організацій, організовує систему їх рефінансування;
 • – встановлює правила здійснення розрахунків в Російській Федерації;
 • – встановлює правила проведення банківських операцій;
 • – здійснює обслуговування рахунків бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації, якщо інше не встановлене федеральними законами, за допомогою проведення розрахунків за дорученням уповноважених органів виконавчої влади і державних позабюджетних фондів, на які покладається організація виконання бюджетів;
 • – здійснює ефективне управління золотовалютними резервами;
 • – приймає рішення про державну реєстрацію кредитних організацій, видає їм ліцензії на здійснення банківських операцій, припиняє їх дію і відкликає їх;
 • – здійснює нагляд за діяльністю кредитних організацій і банківських груп;
 • – реєструє емісію цінних паперів кредитними організаціями відповідно до федеральних законів;
 • – здійснює самостійно або за дорученням уряду Російської' Федерації всі види банківських операцій і інших операцій, необхідних для виконання своїх функцій;
 • – організовує і здійснює валютне регулювання і валютний контроль відповідно до законодавства Російської Федерації;
 • – визначає порядок здійснення розрахунків з міжнародними організаціями, іноземними державами, а також з юридичними і фізичними особами;
 • – встановлює правила бухгалтерського обліку і звітності для банківської системи Російської Федерації;
 • – встановлює офіційні курси іноземних валют по відношенню до рубля;
 • – бере участь в розробці прогнозу і організовує складання платіжного балансу Російської Федерації;
 • – встановлює порядок і умови здійснення валютними біржами діяльності з організації проведення операцій з купівлі і продажу іноземної валюти; здійснює видачу, припинення і відкликання дозволів валютним біржам на організацію проведення операцій з купівлі і продажу іноземної валюти;
 • – проводить аналіз і прогнозування стану економіки Російської Федерації в цілому і за регіонами, перш за все грошово-кредитних, валютно-фінансових і цінових відносин, публікує відповідні матеріали і статистичні дані;
 • – здійснює виплати за вкладами фізичних осіб у банках- банкротах, що не беруть участь в системі обов'язкового страхування вкладів фізичних осіб в банках Російської Федерації, у випадках і порядку, які передбачені федеральним законом;
 • – є депозитарієм засобів Міжнародного валютного фонду у валюті Російської Федерації; здійснює операції, передбачені статтями Угоди Міжнародного валютного фонду і договорами з Міжнародним валютним фондом;
 • – здійснює інші функції відповідно до федеральних законів.

Для реалізації покладених на нього функцій центральний банк

Росії бере участь у розробці економічної політики уряду. Основними інструментами грошово-кредитної політики Банку Росії є зміна норм обов'язкового резервування комерційних банків, регулювання офіційної облікової ставки і проведення операцій з цінними паперами та іноземною валютою [143, с. 286].

Крім того, Банк Росії є органом банківського регулювання і нагляду за діяльністю кредитних організацій. Контроль за діяльністю банків проводиться з метою забезпечення стійкості окремих банків і передбачає цілісний і безперервний нагляд за здійсненням банком своєї діяльності відповідно до чинного законодавства. Основна мета банківського регулювання і нагляду Банком Росії – підтримка стабільності кредитної системи, захист інтересів вкладників і кредиторів. Він не втручається в оперативну діяльність кредитних організацій, за винятком випадків, передбачених федеральними законами. При здійсненні функції нагляду і контролю за діяльністю комерційних банків Банк Росії встановлює обов'язкові для кредитних організацій правила проведення банківських операцій, ведення бухгалтерського обліку, реєструє кредитні організації у Книзі державної реєстрації кредитних організацій, видає кредитним організаціям ліцензії на здійснення банківських операцій, відкликає їх тощо [143, с. 286].

Банком Росії встановлені наступні обов'язкові нормативи (табл. 8.1):

 • – достатності власних засобів (капіталу) банку;
 • – ліквідності банків;
 • – максимального розміру ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників;
 • – максимального розміру великих кредитних ризиків;
 • – максимального розміру кредитів, банківських гарантій і поручительств, наданих банком своїм учасникам (акціонерам);
 • – сукупної величини ризиків за інсайдерами банку;
 • – використання власних засобів (капіталу) банків для придбання акцій (частки) інших юридичних осіб;
 • – граничного розміру майнових (негрошових) вкладів в статутний капітал кредитної організації, а також перелік видів майна в негрошовій формі, яке може бути внесене до оплати статутного капіталу;
 • – мінімального розміру резервів, що створюються під ризики;
 • – розмірів валютного і процентного ризиків;
 • – для банківських груп і небанківських кредитних організацій.

Таблиця 8.1

Обов'язкові нормативи, встановлені Банком Росії для банків, що здійснюють діяльність на території Російської Федерації [166]

Норматив

Нормативне значення

Характеристика

1

2

3

Норматив достатності власних засобів (капіталу) банку (НІ)

 • - для банків з розміром власних засобів (капіталу) не менше суми, еквівалентної S млн. євро -10%;
 • – для банків з розміром власних засобів (капіталу) менше суми, еквівалентної 5 млн. євро – 11%

регулює (обмежує) ризик неспроможності банку і визначає вимоги по мінімальній величині власних засобів (капіталу) банку, необхідних для покриття кредитної і ринкової ризиків

Норматив миттєвої ліквідності банку (Н2)

15%

регулює (обмежує) ризик втрати банком ліквідності протягом одного операційного дня

Норматив поточної ліквідності банку (НЗ)

50%

регулює (обмежує) ризик втрати банком ліквідності протягом найближчих до дати розрахунку нормативу ЗО календарних днів

Норматив довгострокової ліквідності банку (Н4)

120%

регулює (обмежує) ризик втрати банком ліквідності в результаті розміщення засобів в довгострокові активи

Норматив загальної ліквідності банку (Н5)

регулює (обмежує) загальний ризик втрати банком ліквідності

Норматив максимального розміру ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників (Н6)

25%

регулює (обмежує) кредитний ризик банку відносно одного позичальника або групи пов'язаних позичальників

Максимальний розмір крупних кредитних ризиків (Н7)

800%

регулює (обмежує) сукупну величину крупних кредитних ризиків банку

Максимальний розмір кредитів, банківських гарантій і поручительств, наданих банком своїм учасникам (акціонерам) (Н9.1)

50%

регулює (обмежує) кредитний ризик банку відносно учасників (акціонерів) банку

Сукупна

величина ризиків за інсайдерами банку (НІ0.1)

3%

регулює (обмежує) сукупний кредитний ризик банку відносно всіх інсайдерів, до яких відносяться фізичні особи, здатні впливати на прийняття рішення про видачу кредиту банком

Норматив використання власних засобів (капіталу) банку для придбання акцій (частки) інших

юридичних осіб (Н12)

25%

регулює (обмежує) сукупний ризик вкладень банку в акції (частки) інших юридичних осіб

Виконуючи за своїм статусом функцію фінансового агента уряду, Банк Росії здійснює операції з розміщення і погашення державного боргу, касового виконання бюджету, ведення поточних рахунків уряду, нагляду за зберіганням, випуском і вилученням з обігу монет і казначейських квитків, а також переказу валютних коштів при здійсненні розрахунків уряду з іншими країнами [143, с. 287-288].

Банк Росії здійснює касове виконання бюджету – прийом, зберігання і видачу державних бюджетних ресурсів, ведення обліку і звітності. В основу касового виконання бюджету покладений принцип єдності каси, тобто всі мобілізовані державні доходи прямують на єдиний рахунок Міністерства фінансів в Банку Росії, з якого засоби використовуються для здійснення державних витрат. Таким чином Банк виступає касиром уряду [143, с. 288].

Отже, виконуючи належні функції. Банк Росії відповідає за ефективне функціонування не тільки грошово-кредитної системи, не А економіки в цілому.

Основні показники діяльності Банку Росії представлено в табл. 8.2.

Таблиця 8.2

Аналіз балансу Банку Росії за 2007-2010 pp . млн. руб. [166]

Статті балансу

1.01.2008 р

01.01.2009 р.

01.01.2010 р

01.01.2011 в.

1

2

3

4

5

1. Дорогоцінні метали

346523

450332

764646

1171977

2. Засоби, розмішені в нерезидентів, і цінні папери

11511619

12091074

12383329

13752243

3. Кредити і депозити

37109

3 871335

1705755

551393

4. Цінні папери, з них:

441948

441019

465936

446587

- боргові зобов'язання уряду РФ

352772

353205

357100

353212

5. Інші активи, з них:

99482

109954

100293

105097

- основні засоби

62617

64656

64563

-

- авансові платежі за податком на прибуток

113

187

159

-

ІВсього за активами

12436681

16963714

154419959

16027297

1. Готівка в обігу

4124302

4378238

4629863

5152951

2. Ресурси на рахунках Баню. Росії

7608963

10237559

7979724

6978665

3. Ресурси за ірозрахч нками

20847

16119

8396

44841

4. Випещені цінні папери

-

12493

283124

870849

5. Інші пасиви

195953

319165

168311.

818 842

6. Капітал

462051

1902352

2099113

2161149

7. Прибуток звітного року

24565

97788

251420

-

Всьпго за пасивами

12436681

16963714

15419959

16027297

Загалом процес регулювання грошово-кредитних відносин здійснюється Банком Росії ефективно на основі прийнятих законодавчих актів, що дозволяє підтримувати надійність та стійкість грошово-кредитної системи РФ. Банк Росії гнучко реагує на зміну реального попиту на гроші, сприяє підтримці зростаючої динаміки економіки, зниженню процентних ставок і темпів інфляції, що дозволяє зміцнювати реальний валютний курс рубля і забезпечувати стабільність фінансових ринків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>