Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економічна безпека
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ВСТУП

В сучасних умовах економічна безпека країни набуває першочергового значення, оскільки вона дає орієнтири для прийняття основних соціально-економічних рішень. Окрім того, економічна безпека держави має значний вплив на діяльність вітчизняних підприємств, які постійно зазнають впливу великої кількості загроз, дія яких призводить до значних втрат і збитків. Е таких умовах все більшу увагу приділяють дослідженням основних факторів впливу та визначенню шляхів забезпечення системи економічної безпеки підприємства.

Викладання навчальної дисципліни "Економічна безпека" дозволяє сформувати систему знань про організацію системи економічної безпеки, яка поєднує відносини з управління економічною безпекою держави та суб'єктів господарювання, а також економічні інструменти, що забезпечують стабільну й ефективну діяльність як держави, так і підприємства.

Мета написання підручника – надання базових знань щодо всіх суттєвих аспектів економічної безпеки держави та вітчизняних підприємств, а саме: вивчення змісту, значення, сутності та основних складових економічної безпеки держави; складу і структури середовища, в рамках якого здійснюють свою діяльність суб'єкти господарювання, а також факторів, що впливають на стан економічної безпеки підприємства; основних загроз економічній безпеці підприємства, уміння своєчасно їх виявляти й аналізувати, а також застосовувати методи оцінки та зниження цих загроз; впливу держави на стан економічної безпеки підприємства, а також визначення можливих напрямків впливу підприємства на стан економічної безпеки держави; напрямків та цілей адаптації підприємства до змін у зовнішньому середовищ; сутності та видів інформаційно-аналітичного забезпечення процесу планування економічної безпеки; місця, ролі, принципів та джерел інформації в системі забезпечення стратегічного розвитку підприємств; методів управління та розроблення стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства.

У підручнику "Економічна безпека" розглянуто теоретико-методологічні основи економічної безпеки та систему побудови економічної безпеки підприємства. Розкрито такі аспекти економічної безпеки підприємства, як механізм забезпечення економічної безпеки підприємства; державне регулювання економіки та підприємницької діяльності; критерії економічної безпеки підприємства та її рівні; адаптація підприємства залежно від його поведінки; інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємства. Окрему увагу приділено діяльності служби безпеки підприємства та шляхам удосконалення її діяльності.

Завдання вивчення навчальної дисципліни полягають ось у чому:

■ вивчення сутності основних складових економічної безпеки держави;

■ засвоєння складу та структури середовища, в рамках якого здійснюють свою діяльність суб'єкти господарювання, а також фактори, що впливають на стан економічної безпеки підприємства;

■ дослідження основних загроз економічній безпеці підприємства, уміння своєчасно їх виявляти, аналізувати, а також застосовувати методи оцінки та зниження цих загроз;

■ з'ясування напрямів та цілей адаптації підприємства до змін у зовнішньому середовищ; сутності та видів інформаційно-аналітичного забезпечення процесу планування економічної безпеки;

■ засвоєння місця, ролі, принципів та джерел інформації в системі забезпечення стратегічного розвитку підприємств;

■ засвоєння методів управління та розроблення стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства.

Компетенції, яких повинні набути студенти у процесі вивчення курсу:

■ здатність виявити основні загрози економічній безпеці підприємства, уміти своєчасно їх аналізувати, а також застосовувати методи оцінки та зниження цих загроз;

■ здатність застосовувати методи управління та розроблення стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства;

■ навички виявляти вплив законів економіки на забезпечення фінансово- економічної безпеки підприємства;

■ здатність уміти самостійно приймати управлінські рішення з питань фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах обмеженого часу;

■ уміння обирати оптимальні фінансові рішення в контексті забезпечення фінансової безпеки підприємства;

■ здатність оцінювати фінансову стратегію і фінансову політику суб'єктів господарювання в умовах забезпечення фінансової безпеки.

Дисципліна "Економічна безпека" віднесена до дисциплін варіативної частини професійної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр із фінансів і кредиту". Підручник написано відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра напряму 0305 "Економіка і підприємництво" спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит". Навчальну програму складено на п'ять кредитів, розрахованих на 180 годин.

Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного спрямування, аспірантів, викладачів, працівників фінансово- кредитної системи, він має стати у пригоді також широкому загалу читачів, які хочуть опанувати цю дисципліну самостійно.

До колективу авторів підручника увійшли такі фінансисти-теоретики:

Жихор О. Б., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Харківського інституту банківської справи УБС НБУ;

Барановський О. І., доктор економічних наук, професор, проректор- директор Науково-дослідного центру УБС НБУ (м. Київ);

Тридід О. М., доктор економічних наук, професор кафедри банківської справи, директор Харківського інституту банківської справи УБС НБУ;

Васильців Т. П, доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії, професор кафедри фінансів Львівського інституту банківської справи УБС НБУ;

Кузьминчук Н. В., доктор економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

Орєхова К. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Харківського інституту банківської справи УБС НБУ;

Нескородєва І. І., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Куценко Т. М., кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі;

Баранова В. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів ФПМК Харківського національного університету внутрішніх справ;

Лупак Р. Л., кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії;

Лапішко М. Л., кандидат економічних наук, професор кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи УБС НБУ

Автори висловлюють велику вдячність рецензентам: доктору економічних наук, професору, завідувачеві кафедри фінансів Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) О. О. Лапко; доктору економічних наук, професору, завідувачеві кафедри фінансів і кредиту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна В. В. Глущенко; доктору економічних наук, професору кафедри економіки та фінансів ФПМК Харківського національного університету внутрішніх справ Є. В. Ковальову за творче спілкування та наукові консультації.

HI RESUME

In the textbook “Economic security” theoretical and methodical principles of economic security and the construction system of the enterprise economic security are considered. Such aspects of the enterprise economic security as mechanisms of ensuring economic security of the enterprise; state regulation of the economy and entrepreneurial work; criteria of the enterprise economic security and its levels; enterprise adaptation depending on its behaviour; information support of the enterprise economic security are covered. Particular attention is given to the security service work of the enterprise and to the ways of its work improvement.

The plan of the course programme, including modules and themes, is presented; the contents of lecture materials are created in accordance with the syllabus of the course; typical tasks of stereotype, diagnostic and heuristic nature with methodical recommendations to their solution are given. The glossary, tests and relevant literature are provided

The textbook structure meets the requirements of the European Credit Transfer and Accumulation System implementation. The given textbook is designed for the students of higher educational establishments of finance and economics, postgraduates, lecturers, workers within the financial system as well as the readers who are interested in the subject.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші