Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економічна безпека
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Проблеми інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємств

Підвищення конкуренції вимагає від фінансових менеджерів оперування значними масивами інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства. Як свідчить сучасна практика господарювання, інформації, яка міститься в офіційній фінансовій звітності, недостатньо для прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства. Окрім того, вітчизняні підприємства мають розгалужену організаційну структуру, яка характеризується складними вертикальними і горизонтальними зв'язками, специфічною схемою руху грошових коштів. Це вказує на необхідність агрегації інформації, одержаної в різних сферах діяльності підприємства (менеджменті, фінансовому обліку, маркетингу, виробництві, плануванні тощо).

Проблема прийняття управлінських рішень має фундаментальний характер, що визначається тією роллю, яку відіграють рішення в будь-якій сфері людської діяльності.

У літературі поняття "управлінське рішення" визначають як:

"... вибір альтернативи, здійснений керівником у рамках його посадових повноважень і компетенції, спрямований на досягнення цілей організації"[1];

"...обміркований набір, потреба зробити що-небудь на основі усвідомлення і постановки цілей, а також шляхів їх досягнення за виникнення тієї чи іншої управлінської проблеми"[2];

"...пошук, угрупування й аналіз необхідної інформації, розробка, затвердження й реалізація управлінських рішень"[3];

"...творчий процес мислення суб'єкта управління, в результаті якого визначається, які заходи необхідно здійснити в даній фактичній виробничій ситуації або в ситуації, що передбачається, для вирішення певної проблеми та одержання бажаного результату"[4].

На підставі аналізу представлених підходів можна визначити характерні риси, які визначають сутність поняття "управлінське рішення", а саме:

■ наявність мети, на досягнення якої має бути спрямоване управлінське рішення;

■ розробка управлінського рішення є процесом, який передбачає певну послідовність ітерацій;

■ наявність альтернатив досягнення поставленої мети, що обумовлюють необхідність обґрунтування та вибору певного рішення;

■ наявність різнорідної інформації про стан зовнішнього і внутрішнього середовищ системи, яка потребує систематизації, аналізу, прогнозування та визначає вибір певного управлінського рішення;

■ залежність вибору певного рішення від особи, яка його приймає, внаслідок чого спостерігається суб'єктивізм цілей та альтернатив;

■ вибір управлінського рішення є творчим процесом мислення суб'єкта управління, але при цьому рішення має ухвалювати особа, яка його ухвалює в межах визначених повноважень.

Таким чином, прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою має відповідати функціям та завданням підприємства, складності обстановки, корпоративним інтересам тих, хто спільно досягає погоджених цілей, а також вимогам об'єктивних законів управління[5]. Прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства є найважливішим мобілізувальним елементом у функціонуванні системи управління, який спрямований на досягнення визначеної мети та приймається на основі інформації про стан зовнішнього (банки, постачальники конкуренти, економічні, політичні, міжнародні умови господарювання тощо) і внутрішнього (персонал, техніка, технологія, продукція, організація тощо) середовищ підприємства.

На схемі (рис. 7.6) представлено місце прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства.

Залежно від цілей, на досягнення яких спрямовано управлінські рішення (стратегічні, тактичні, оперативні), виокремлюють стратегічні, тактичні й оперативні рішення в управлінні фінансовою безпекою підприємства. Так, стратегічні рішення управління фінансовою безпекою підприємства розробляє вище керівництво після всебічного аналізу інформації про фінансово-господарську діяльність, вони спрямовані на забезпечення її розвитку в довгостроковій перспективі. Тактичні рішення в управлінні фінансовою безпекою підприємства розробляють менеджери структурних підрозділів у межах визначених компетенцій, ці рішення є підпорядкованими стратегічним рішенням і спрямовані на розв'язання проблем у певному періоді (рік, квартал, місяць тощо).

Оперативні рішення в управлінні фінансовою безпекою підприємства розробляють для розв'язання нагальних проблем, вони мають короткостроковий характер і регулятивну спрямованість, орієнтовані на розв'язання проблем, які виникають унаслідок непередбачуваних змін внутрішнього і зовнішнього середовищ.

Місце прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства

Рис. 7.6. Місце прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства

Протягом останніх років спостерігається суттєве збільшення зовнішніх і внутрішніх потоків інформації, що ускладнює вибір релевантної інформаційної бази, використання якої дозволить підвищити обґрунтованість та адекватність прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства.

Інформація, на підставі якої приймаються управлінські рішення в управлінні фінансовою безпекою підприємства, має відповідати низці вимог (табл. 7.1).

Для визначення проблем інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою вітчизняних підприємств було використано методи анкетування, спостереження, експертної оцінки та системної емпірики.

Таблиця 7.1

Вимоги до інформації для прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства

Вимога до інформації

Характеристика

Доречність

Інформація має бути доречною для прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства і давати змогу оцінити минулі, поточні події та зробити прогноз щодо змін показників фінансової безпеки в майбутньому, виходячи з отриманих результатів оцінки

Достовірність

Інформація не повинна мати помилок і викривлень, які здатні вплинути на якість прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства

Повнота

Інформація має характеризувати об'єкт дослідження повною мірою (відсутність яких-небудь даних може призвести до вибору хибного варіанта прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства), бути попередньо проаналізованою і оптимально систематизованою

Своєчасність

Інформація має бути своєчасною та надходити до особи, що приймає рішення, у найкоротші проміжки часу. Для досягнення оптимального співвідношення між доречністю і достовірністю інформації слід враховувати необхідність задоволення потреб особи, що приймає рішення в управлінні фінансовою безпекою підприємства

Проблеми інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою автори цієї роботи досліджували протягом 2011-2013 років на 21 підприємстві, які здійснювали свою фінансово-господарську діяльність в м. Харкові та Харківській області. Це дозволяє стверджувати не про частковий вияв певних проблем інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємств, а про їхній типовий характер.

Спочатку з використанням методу експертних оцінок досліджували важливість питань інформаційної підтримки для підприємств та наявність інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства. Респондентами виступили фінансові менеджери аналізованих підприємств. Результати дослідження не позбавлені суб'єктивності, оскільки відображають уявлення про важливість інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства та їх наявність з погляду фінансових менеджерів підприємств. Ці результати за розглянутою вибіркою на аналізованих підприємствах для спрощення сприйняття та подальшого аналізу зведено в матрицю (рис. 7.7).

Загалом, за розглянутою вибіркою підприємств важливість, інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою для підприємств є високою (це зазначили фінансові менеджери 15 підприємств, тобто 71,43% вибірки), але фактично така інформаційна підтримка існує на чотирьох підприємствах (19,05%).

Результати анкетування фінансових менеджерів підприємств щодо важливості та наявності інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою

Рис. 7.7. Результати анкетування фінансових менеджерів підприємств щодо важливості та наявності інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою

З вищевикладеного видно, що потреба в інформаційній підтримці прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою існує. Але на аналізованих підприємствах вона не задовольняється.

Більш того, залежність між потребою в інформаційній підтримці і фактичним її використанням є слабкою. Це підтверджується розрахунком коефіцієнта контингенції (Пірсона). Для представлених даних (див. рис. 7.7) його значення становить 0,23:

(7.1)

Низьке значення коефіцієнта контингенції свідчить, що зв'язку між потребою в інформаційній підтримці прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємств і фактичним її використанням немає. При цьому слід звернути увагу саме на таку, а не на зворотну спрямованість зв'язку. Адже лише на двох підприємствах інформаційна підтримка прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою використовується, хоча потреба в ній є низькою. На 13 досліджених підприємствах така інформаційна підтримка є високою, але вона не використовується.

Зазначимо, що проведене дослідження було спрямовано не лише не визначення потреби в інформаційній підтримці прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства та з'ясування фактичного її використання, але воно також передбачало виявлення проблем щодо такої інформаційної підтримки (табл. 7.2). Кількість підприємств є об'єктивною дискретною величиною та варіює від 0 до 21 (загальний обсяг вибірки досліджуваних підприємств). Важливість проблеми для управління фінансовою безпекою підприємством є суб'єктивною інтервальною величиною, яка оцінюється експертним методом на основі залучення фінансових менеджерів підприємств для формування оцінок за п'ятибальною шкалою з подальшим усередненням оцінки на основі середнього арифметичного. Кількість груп експертів на кожному з досліджених підприємств різна і варіює від 5 до 9 осіб.

Таблиця 7.2

Проблеми інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства

з/п

Проблема

К*

ПВ**

В***

1

Інформаційна підтримка не формується взагалі

11

0,50

4.8

2

Відсутні спеціалізовані інформаційні технології – інструменти (програмні комплекси) для формування інформаційної підтримки

19

0,92

3,6

3

Наявні елементи інформаційної підтримки не пов'язані зі стратегією підприємства та інформаційними потребами користувачів інформації, реалізуються інерційно

7

033

2,4

4

Результати інформаційної підтримки є якісними та повними, але не знаходять використання у практиці управління підприємством

5

0,25

2,0

5

Не виділяються грошові кошти на інформаційну підтримку

14

0,67

4,6

6

Персонал підприємства (у тому числі фінансові менеджери) не має інформації щодо сучасних можливостей та інструментів

18

0,83

4,2

7

Відсутні спеціалізовані підрозділи та спеціалісти з інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства

16

0,75

2,2

8

Елементи та окрема інформація інформаційної підтримки реалізуються різними підрозділами, діяльність яких щодо інформаційної підтримки не є координованою

16

0,75

2,4

9

Наявні елементи інформаційної підтримки не задовольняють інформаційних потреб користувачів

18

0,83

4,6

10

Використовуються окремі елементи інформаційної підтримки, які не є завершеними та інтегрованими

9

0,42

33

11

Інформаційна підтримка прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства формується на різних рівнях управління, але інформаційні потоки не узгоджені

7

0,33

3.8

Примітки. К* – кількість досліджених підприємств, де існує проблема інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства;

ПВ** – питома вага підприємств, де існує проблема інформаційної підтримки, в їх загальній кількості;

В*** – важливість проблеми для управління фінансовою безпекою підприємства.

Вислідну кількісну оцінку важливості проблеми для управління підприємством (див. табл. 7.2) розраховано як середнє арифметичне оцінок такої важливості за всіма підприємствами у вибірці, для яких така проблема існує, й надано з точністю одного знака після коми. Вища точність представлення вислідної інформації не потрібна. Процедура усереднення забезпечила п'ятибальну шкалу вислідної оцінки важливості проблеми, як і використовувану п'ятибальну шкалу для формування первинної інформації.

За результатами табл. 7.2 виділені проблеми у формуванні інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства поділено за двома критеріями: частотою виникнення та важливістю для управління підприємством.

Медіанне значення за кожним із критеріїв установлено таким чином. Оскільки проблеми інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою досліджувалися на 21 підприємстві, то медіанне значення частоти прояву відповідної проблеми становить 10,5. Медіанне значення оцінки важливості проблеми для управління фінансовою безпекою підприємства становить 2,5, оскільки для отримання оцінок використано п'ятибальну шкалу, причому як для первинних експертних оцінок, так і для вислідної оцінки.

Розподіл проблем у формуванні інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства представляє ще одна матриця (рис. 7.8).

Результати розподілу проблеми інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства

Рис. 7.8. Результати розподілу проблеми інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства

Зазначимо, що номери в кожному квадранті матриці відповідають нумерації виділених проблем інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємств (див. табл. 7.2).

Таким чином, прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою має відповідати функціям та завданням підприємства, складності обстановки, корпоративним інтересам тих, хто спільно досягає погоджених цілей, а також вимогам об'єктивних законів управління. Прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства є найважливішим мобілізувальним елементом у функціонуванні системи управління, який спрямований на досягнення визначеної мети та приймається на основі інформації про стан зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємства.

До найсерйозніших, типових проблем інформаційної підтримки прийняття рішень і таких, що виникають досить часто, з одного боку, а з другого – досить важливих для управління фінансовою безпекою підприємства, можна віднести:

■ відсутність формування інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою взагалі на підприємстві;

■ відсутність спеціалізованих інструментів інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства;

■ відсутність або недостатність фінансування інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства;

■ необізнаність персоналу підприємства щодо використання та можливостей інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства;

■ невідповідність елементів інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства (у разі їхньої наявності) потребам користувачів інформації.

На наш погляд" саме на цих проблемах слід зосередити управлінську увагу в разі намагання вирішити завдання формування інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства.

  • [1] Вовк В. Я. Стратегічне управління конкурентоспроможністю банку: монографія / В. Я. Вовк. – X. :НТМТ, 2011. – 336 с.
  • [2] Воронкова А. Е. Управлінські рішення в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства: організаційний аспект: монографія / А. Е. Воронкова, Η. Г. Калюжна, І. В. Отенко. – X.: ВД "ІНЖЕК", 2008. – 512 с.; Матвійчук Л. О. Концептуальні аспекти фінансової безпеки підприємства / Л. О. Мат- війчук // Економічний вісник Донбасу. – 2009. – № 4 (18). – С. 133-136.
  • [3] Черниш О. В. Фінансова безпека підприємства в умовах кризового середовища / О. В. Черниш, І. О. Тарасенко // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – 2009. – №3 (Т.2). – С. 117-119.
  • [4] Кузнецова Н. В. Інформаційна система підтримки прийняття рішень на основі інтегрованого підходу для аналізу фінансового стану підприємства / Н. В. Кузнецова, Π. І. Бідюк // Науковий журнал "Наукові праці". – 2010. – Вип. 130. – Т. 143. – С. 49-56.
  • [5] Вовк В. Я. Стратегічне управління конкурентоспроможністю банку: монографія / В. Я. Вовк. – X. : НТМТ, 2011. – 336 с.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші