Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економічна безпека
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Упровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у практичну діяльність підприємств

В умовах ринкової економіки життєздатні підприємства повинні мати гнучкість, мобільність, здатність адаптуватися і вчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища. Також їм має бути властива можливість швидко та комплексно перебудуватися на реалізацію нових завдань. Від цього значною мірою залежить фінансова безпека підприємств, їхня фінансова стійкість, стабільність, ринкова активність, конкурентні переваги тощо. В такій ситуації роль основної підсистеми управління відіграє інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління фінансовою безпекою підприємств.

Особливу роль в інформаційно-аналітичному забезпеченні системи управління фінансовою безпекою підприємств виконує фінансова звітність, оскільки в умовах істотних змін ринкової інфраструктури, інтеграції суб'єктів господарювання саме вона є основним джерелом інформації про фінансовий стан, фінансові результати, динаміку власного капіталу та рух грошових коштів підприємств.

Згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку "1. Подання фінансової звітності" № 929_013 від 01.01.2012 фінансова звітність – це така фінансова звітність, яка має на меті задовольнити потреби користувачів, які не можуть вимагати від суб'єкта господарювання складати звітність згідно з їхніми інформаційними потребами[1].

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період[2].

У фінансово-економічній літературі не вироблено єдиного підходу щодо визначення поняття "фінансова звітність підприємства". Вітчизняні та зарубіжні вчені асоціюють його з різними поняттями, зокрема такими: елемент методу бухгалтерського обліку, документ, система показників, бухгалтерська звітність, інформація, інформаційна модель підприємства. Найбільш комплексний підхід до визначення поняття "фінансова звітність підприємства" запропоновано в роботі А. О. Закутньої[3]. На її думку, фінансова звітність підприємства становить систему узагальнених показників бухгалтерського обліку, структурованих і представлених у певній формі, які надають користувачам інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі підприємства за звітний період для прийняття цими користувачами відповідних рішень.

На підприємстві фінансова звітність активно використовується для організації, мотивації персоналу, планування, обліку, аналізу та контролю фінансово-господарської діяльності (рис. 7.9). Тобто вона становить інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління фінансовою безпекою підприємства.

Міністерство фінансів України наказом від 07.02.2013 № 73 затвердило Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"[4], яким установлено нові:

■ Баланс (Звіт про фінансовий стан);

■ Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

■ Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);

■ Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);

■ Звіт про власний капітал.

Місце фінансової звітності в системі управління фінансовою безпекою підприємства

Рис. 7.9. Місце фінансової звітності в системі управління фінансовою безпекою підприємства

Недавно Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України дослідило практику застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні[5], у результаті чого було виявлено низку труднощів щодо їх застосування у практичну діяльність підприємств в Україні (рис. 7.10), а саме:

■ низька обізнаність бухгалтерів відносно Міжнародних стандартів фінансової звітності;

■ нерозуміння переваг застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності у практичну діяльність підприємств в Україні;

■ невідповідність Національних положень бухгалтерського обліку Міжнародним стандартам фінансової звітності;

■ брак методичних рекомендацій та програмного забезпечення формування, аналізу і прогнозування фінансової звітності підприємств в Україні за Міжнародними стандартами.

Результати впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Рис. 7.10. Результати впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Таким чином, на сьогодні не можна стверджувати, що Міжнародні стандарти фінансової звітності фактично імплементовано в Україні. Є великий ризик того, що більшість фінансової звітності вітчизняних підприємств може бути недостовірною та некоректною.

Вітчизняна практика господарювання свідчить, що попит на фахівців із Міжнародних стандартів фінансової звітності перевищує пропозицію майже на 67%[6]. Потрібні не тільки експерти, які вміють складати фінансову звітність за Міжнародними стандартами, а й аудитори, фінансові директори, фахівці з інвестицій, інші фінансові менеджери, що добре знають міжнародні стандарти.

Для таких фахівців світова практика виробила універсальний механізм підтвердження професійної компетентності ~ через систему сертифікації фахівців у незалежних суспільних професійних організаціях (табл. 7.3).

Таблиця 7.3

Світові дипломи (сертифікати) з МСФЗ

Диплом

Абревіатура

Характеристика англійською мовою

Країна

Мова

1

Диплом із міжнародної фінансової звітності Асоціації сертифікованих присяжних бухгалтерів

DipIFRACCA

Diploma in International Financial Reporting of Association of Chartered Certified Accountants

Велико

британія

Рос.

2

Сертифікат САР/СIРА

САР/СІРА

Certified Accounting Practitioner Certified Internationa) Professional Accountant

Росія

Рос.

3

Сертифікат міжнародної асоціації бухгалтерів

ІАВ

International Association of Book-keepers

Великобританія

Рос.

4

Сертифікат інституту фінансових аналітиків

IFA

Institute of Financial Accountants

Великобританія

Рос.

5

Диплом із Міжнародних стандартів фінансової звітності Інституту професійних фінансових менеджерів

DipIAS

Diploma in International Financial Reporting of Institute of professional financial managers

Великобританія

Рос.

6

Сертифікат професійного внутрішнього аудитора

СРІА

Certified Professional Internal Auditor

Великобританія

Рос.

7

Сертифікат Інституту присяжних бухгалтерів у сфері управлінського обліку

СІМА

Charted institute of management accountants

Великобританія

Англ.

8

Сертифікат головного бухгалтера

CGA

Certified genera) accountant

Канада

Англ.

9

Сертифікат присяжного бухгалтера

АСА

Chartered certified accountant

Велико

британія

Англ.

10

Сертифікат фахівця у сфері фінансового обліку

СРА

Certified public accountant

США

Англ.

11

Сертифікат фахівця у сфері управлінського обліку

СМА

Certified management accountant

США

Англ.

12

Сертифікат фінансового менеджера

CFM

Certified financial manager

США

Англ.

13

Сертифікат фінансового аналітика

CFA

Chartered finance analyst

США

Англ.

14

Сертифікат внутрішньою аудитора

СІA

Certified internal auditor

США

Англ.

15

Сертифікат міжнародного інвестиційного аналітика

СІIА

Certified international investment analytic

США

Англ.

Для того, щоб одержати сертифікат, звісно ж, потрібна підготовка. Усі іспити платні, крім того, нерідко для одержання сертифікатів потрібно заплатити ще й реєстраційний внесок і вступити у члени організації. Причому, як стверджують компанії, які проводять навчання, з першого разу складають іспит не більше ніж половина здобувачів. Зазвичай при його перескладанні здобувачеві доводиться ще раз сплачувати екзаменаційний внесок.

Окрім того, не всі сертифікати, що котируються у світі, можна одержати в Україні – деякі сертифікати передбачають складання іспитів за кордоном англійською мовою.

Практика господарювання свідчить, що найбільше поширення в Україні має програма сертифікації бухгалтерів і аудиторів САР/СІРА, розроблена Євразійською радою сертифікованих бухгалтерів і аудиторів.

Євразійська рада сертифікованих бухгалтерів і аудиторів була заснована 2001 року в 11 країнах Співдружності Незалежних Держав (Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, Україна, Білорусь, Молдова, Росія, Азербайджан, Грузія, Таджикистан) і фінансується Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку[7].

Відповідно до неї програма сертифікації бухгалтерів і аудиторів передбачає два рівні кваліфікації:

CAP – "Сертифікований бухгалтер-практик" (кеп, Certified Accounting Practitioner);

СІРА – "Сертифікованих міжнародний професійний бухгалтер" (кіпа, Certified International Professional Accountant).

Сертифікат "Сертифіковаиий бухгалтер-практик" (CAP) вручається кандидатові, який успішно склав екзамени з чотирьох дисциплін: "Фінансовий облік 1", "Управлінський облік 1", "Податки" і "Право", який підтвердив своє вміння працювати на комп'ютері і має, як мінімум, один рік досвіду роботи та бездоганну репутацію члена професійної організації. CAP може вести систему бухгалтерського обліку на підприємстві та складати всі основні звіти, включаючи податкові декларації.

Сертифікат "Сертифіковаиий міжнародний професійний бухгалтер" (СІРА) вручається кандидатові, який успішно склав екзамени з п'яти дисциплін: "Фінансовий облік 2", "Управлінський облік 2", "Аудит", "Фінансовий менеджмент", "Управлінські інформаційні системи", який володіє сертифікатом першого рівня CAP, має вищу освіту, як мінімум три роки досвіду роботи та бездоганну репутацію члена професійної організації. СІРА може застосовувати професійне судження до питань фінансового керування та брати участь у прийнятті управлінських рішень.

Сертифікат САР/СІРА в Україні мають право видавати три професійні об'єднання – члени Євразійської ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів своїм членам, на підставі складених в Екзаменаційній мережі іспитів.

Професійними об'єднаннями – членами Євразійської ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів в Україні є:

■ Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України[8];

■ Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів[9];

■ Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів агропромислового комплексу України[10].

За програмою САР/СІРА можна навчатися як самостійно, так і з допомогою організаторів і викладачів.

1. Самонавчання

На сайті Екзаменаційної мережі[11] розміщено навчальну літературу, за допомогою якої можна самостійно готуватися до складання іспитів, а саме:

супровідні матеріали: програми курсу, навчальні посібники, приклади іспитів, плани змісту іспитів, переліки рекомендованої літератури для підготовки до іспитів;

екзаменаційні модулі деяких попередніх сесій і рішення до них.

2. Екзаменаційна мережа співпрацює з організаторами навчання, викладачами, які проводять підготовку до складання екзаменів екзаменаційної програми САР/СІРА.

Сертифікати видають три рази на рік: у квітні, серпні та грудні.

Граничний строк, протягом якого кандидат повинен скласти всі іспити на один із рівнів кваліфікації, становить п'ять років. Якщо кандидат не вклався в цей строк, він повинен повторно скласти всі іспити, необхідні для цього рівня кваліфікації, з моменту складання яких пройшло п'ять і більше років.

Екзаменаційну мережу утворюють юридичні особи з кількох країн Співдружності Незалежних Держав і Сполучених Штатів Америки.

Іспити проводяться одночасно в різних містах України, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстані, Киргизії, Молдові, Росії, Таджикистані, Туркменистані, Узбекистані. У процесі розробки, контролю якості та оцінки іспитів Екзаменаційна мережа залучає іноземних фахівців із кваліфікацією АССА/СРА і місцевих експертів.

В Україні до складу Екзаменаційної мережі входить Міжнародна громадська організація "Універсальна екзаменаційна мережа". Іспити за програмою сертифікації бухгалтерів і аудиторів САР/СІРА можна складати в таких містах:

Дніпропетровськ (Національний гірничий університет);

Донецьк (Донецький інститут залізничного транспорту);

Київ (Міжрегіональна академія управління персоналом, МАУП);

Львів (Львівський інститут менеджменту);

Одеса (Одеський державний економічний університет);

Харків (Харківський національний економічний університет).

Однією з найважливіших умов забезпечення стійкого зростання підприємства та формування позитивних результатів його фінансово- господарської діяльності є існування ефективної системи управління фінансовою безпекою, яка забезпечить захист підприємства від загроз. На сьогодні господарські суб'єкти економіки, незалежно від форми власності, характеризуються наявністю постійного ризику та загроз, які пов'язані з динамікою зовнішнього і внутрішнього середовищ їх функціонування. Підвищення рівня ризиків підприємницької діяльності потребує від суб'єктів господарювання формувати середовище фінансової безпеки, визначати основні фактори, що впливають на неї. Це вказує на необхідність розроблення відповідного механізму управління загрозами фінансовій безпеці підприємства.

 • [1] Міжнародний стандарт фінансової звітності "1. Подання фінансової звітності" № 929_063 від 01.01.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_063.
 • [2] Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 • [3] Закутняя А. О. Роль фінансової звітності як основного джерела інформаційного забезпечення в управлінні підприємством / А. О. Закутняя // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. – 2013. – № 4. – С. 477-486. – (Серія: Економічні науки).
 • [4] Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України дослідило практику застосування МСФЗ в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: smida.gov.ua/news/allnews/rnba_ta_arifru_predstavlyayut_rezultati_doslidzhennya_praktiki_zastosuvannya_msfz_v_ukrayini.
 • [5] Загальні вимоги до фінансової звітності: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 (Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
 • [6] Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України дослідило практику застосування МСФЗ в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: smida.gov.ua/news/allnews/rnba_ta_arifru_predslavlyayut_rezultati_doslidzhennya_praktiki_zaslosuvannya_msfz_v_ukrayini.
 • [7] Євразійська Рада Сертифікованих Бухгалтерів і Аудиторів (ЄРСБА) (Електронний ресурс). – Режим доступу: eccaa.org/rus/.
 • [8] Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ufpaa.org.
 • [9] Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: uacaa.org/ukr.
 • [10] Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів агропромислового комплексу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: faaf.org.ua.
 • [11] Екзаменаційна програма САР/СІРА [Електронний ресурс]. – Режим доступу: capcipa.ua/ru/siart.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші