Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Ділове спілкування: усна і писемна форми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Довідково-інформаційна документація. Основні різновиди. Граматичні особливості

Довідково-інформаційні документи складають переважну частину серед усього документообігу всередині підприємства й між організаціями, установами чи підприємствами. Вони містять інформацію про сучасний стан справ підприємства, організації, установи. Отримана інформація не є обов'язковою для виконання, найчастіше вона береться до відома, спонукає до дії, а також є основою для укладання в подальшому організаційних і розпорядчих документів.

При складанні текстів довідково-інформаційних документів матеріал необхідно подавати чітко, лаконічно, дотримуючись логічної послідовності викладу фактів чи розвитку подій; уникати емоційно та експресивно забарвлених конструкцій, властивих розмовно-побутовому та художньому стилям; слова вживати лише в їх прямому значенні (для уникнення різночитань і неоднозначності), використовувати усталені мовні кліше (відповідно до, згідно з, залежно від, зважаючи на викладене вище, враховуючи попередній досвід, вважаємо за потрібне, незважаючи на, із сказаного випливає, доводжу до Вашого відома).

Морфологічні особливості довідково-інформаційної документації:

  • • нанизування форм давального й родового відмінка: Завідувачу кафедри мовознавства професору Ніколаєнку С. Т; студента групи 3-5-ЕСК механічного факультету (коли в тексті трапляються поряд кілька іменників чоловічого роду у формі давального відмінка однини, то для уникнення повтору відмінкового закінчення спочатку вживається закінчення -ові (-вві), а тоді -у (-ю): Панченкові Івану Андрійовичу, директорові інституту);
  • • іменники у формі кличного відміна у звертаннях: вельмишановний добродію, шановна Олено Петрівно, шановний пане Юрію•,
  • • форма пошанної множини займенника (пишеться з великої літери): запрошуємо Вас, нагадуємо Вам, у відповідь на Ваш запит повідомляємо:
  • • уживання форм дієслова в першій особі множини: запевняємо, що надалі будемо дотримуватися графіку; ми зателефонуємо Вам;
  • • уживання форм дієслова у третій особі множини: СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, УХВАЛИЛИ або дієслова в наказовому способі: створити комісію; розробити систему.

Синтаксичні особливості довідково-інформаційної документації:

  • • використання в заголовках словосполучень, що починаються з про: про вибори, про затвердження•,
  • • можлива відсутність прийменників: (від) студента групи 3-1-Л;
  • • стандартний початок текстів: Відповідно до Вашого доручення...; За Вашим завданням; Доводжу до Вашого відома, що...; За звітний період...;
  • • дієприслівникові звороти: Узявши до уваги попередні домовленості; уважно вивчивши Вашу пропозицію; враховуючи багаторічну плідну співпрацю;
  • • складні речення різного типу: повідомляємо Вас, що пан..., який був нашим дизайнером протягом тривалого часу, залишив компанію у зв'язку з виїздом за кордон. Доводжу до Вашого відома, що для укладання стандарту підприємства "Інструмент різальний. Посібник з вибору" необхідно до 01.06.2015 подати до відділу стандартизації перелік фрез, які використовуються у виробничому процесі.

Зміст і форма документа повинні відповідати тим вимогам, які висуваються до оформлення того чи того різновиду ділових паперів довідково-інформаційного характеру.

Для кожного різновиду документів розглядуваної групи існує усталений порядок розміщення реквізитів і відпрацьована структура тексту. Основні вимоги до змісту й форми документації зафіксовані в державних стандартах і є обов'язковими для підприємств усіх форм власності.

МОВНІ КЛІШЕ,

ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТАХ

Без сомнения – без сумніву

Безналичный расчет – безготівковий розрахунок

Благодаря тому, что – завдяки тому, що

Большая просьба – велике прохання

В доказательство – на доказ

В зависимости от – залежно від

В порядке исключения – як виняток

В порядке обмена опытом – для обміну досвідом

В последнее время – останнім часом

В случае необходимости – за необхідності

В соответствии с – відповідно до

Ввести в состав – ввести до складу

Ввиду вышеизложенного – зважаючи на викладене; з огляду на викладене

Воздержаться при голосовании –утриматися при голосуванні

Все желающие – усі охочі; усі, хто бажає

Выдвигать кандидатуру – висувати кандидатуру

Вынести решение – скласти ухвалу

Выписка из протокола – витяг з протоколу

Выразить благодарность – висловити подяку

Дальнейшее проведение – подальше проведення

Дисциплинарное взыскание – дисциплінарне стягнення

Длительное время – тривалий час

Довести до всеобщего сведения – довести до загального відома

Должное состояние – належний стан

Дополнительные сведения – додаткові відомості

Единогласно – одностайно

За безналичный расчёт – за безготівковий розрахунок

За время, что прошло с... – за час, що минув з...

За наличные деньги – готівкою

За неимением – через брак чогось

Заказное письмо – рекомендований лист

Имеет силу наряду с... – мае силу нарівні з...

Комиссия по вопросам – комісія з питань

Комиссия предлагает – комісія пропонує

Коммерческая тайна – комерційна таємниця

Контактный телефон – контактний телефон

Который (ое) состоится – який (е) відбудеться

Льготный – пільговий

Место проведения – місце проведення

На должном уровне – на належному рівні

На определенный срок – на певний термін (строк)

На повестке дня – на порядку денному

На протяжении – протягом, упродовж

Направление деятельности – напрям діяльності

Нарушение выявлено – порушення виявлено

Начало в... – початок о...

Не уделять внимания – не приділяти уваги

Необходимость создания – необхідність створення

Необходимые условия – необхідні умови

Несмотря на... – незважаючи на...

О порядке подготовки – про порядок підготовки

Обжаловать решение – оскаржити рішення

Обращаться по адресу – звертатися на адресу

Обсудить вопрос – обговорити питання

Объявить приём – оголосити прийом

Оказывать помощь – надавати допомогу

Окончательное решение – остаточне рішення

Основание для... – підстава для...

Основываясь на анализе – ґрунтуючись на аналізі

Первичная документация – первинна документація

Перечислить деньги на текущий счет – перерахувати гроші на поточний рахунок

Письмо с уведомлением о вручении – лист із повідомленням про вручення

По вашему усмотрению – на ваш розсуд

По вопросам учётаз питань обліку

По всем вопросам – з усіх питань

По истечении срока – після закінчення терміну (строку)

По меньшей мере – принаймні

По недоразумению – через непорозуміння

По приглашению – на запрошення

По требованию – на вимогу

Под председательством – під головуванням

Поддержать предложение – підтримати пропозицію

Подтверждать согласие – підтверджувати згоду

Поощрение – заохочення

Порицание – догана

Поставить вопрос ребром – поставити питання руба

Поступило предложение – надійшла пропозиція

Предоставить помощь – надати допомогу

Предоставить услуги – надати послуги

Председатель собрания – голова зборів

Представленные материалы – надані матеріали

Прения по докладу – дебати по доповіді

Пригласительный билет – запрошення

Пригласить к... – запросити до...

Приглашаем Вас посетить – запрошуємо Вас відвідати

Приглашённые члены комиссии – запрошені члени комісії

Прийти к согласию – дійти згоди; порозумітися

Принимая во внимание – беручи до уваги

Принять меры – вжити заходів

Принять решительные меры – вжити рішучих заходів

Принять участие – взяти участь

Приступить к обсуждению – розпочати обговорення

Рассматривать материалы – розглядати матеріали

Рекомендовать выбрать – рекомендувати обрати

Решающий голос –ухвальний голос

Руководствуясь положением о... – керуючись положенням про... С дополнением внесённых изменений – із доповненням внесених

змін

С целью дальнейшего сотрудничества – з метою подальшого співробітництва

Следует иметь в виду – слід враховувати

Следующим будет выступать – далі виступатиме

Согласовать с... –угодити з...

Сопроводительное письмо – супровідний лист

Сосредоточить внимание – зосередити увагу

Список прилагается – список додається

Ставить вопрос на рассмотрение – ставити питання на розгляд; розглядати питання

Только при наличии – лише за наявності

Указать на необходимость – вказати на необхідність; наголосити на необхідності

Утверждение состава комиссии – затвердження складу комісії

Учитывая то, что... – враховуючи те, що...

Учредительное собрание –установчі збори

Экземпляры направлены – примірники направлено

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші