Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Ділове спілкування: усна і писемна форми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організаційно-розпорядча документація. Основні різновиди. Граматичні особливості

Організаційно-розпорядча документація – це одна з груп управлінської документації.

В організаційних документах закріплюються функції, обов'язки та права органів протягом тривалого часу. Такі документи є керівними в діяльності підприємств, установ та організацій і на тривалі строки закріплюють і регламентують структуру, завдання, функції, обов'язки, права й відповідальність органів управління та працівників підприємства.

За допомогою розпорядчих документів здійснюється розпорядча діяльність у певній установі, організації, фірмі, на підприємстві та оперативне керівництво цими адміністративними утвореннями.

При укладанні організаційних документів необхідно враховувати їх найголовнішу особливість: у них повинна бути передана інформація про діяльність усього підприємства, його структурного підрозділу чи характер виконуваних робіт працівником або групою працівників. Цим документам властиві такі риси: деталізація і конкретизація матеріалу; уникнення двозначності і неточності, логічність і ясність викладу; чіткий поділ тексту на пункти й підпункти. Зміст і структура документів цієї групи чітко регламентовані державними стандартами й повинні відповідати їх вимогам.

Морфологічні особливості організаційно-розпорядчої документації:

  • • вживання форми інфінітива дієслів у значенні наказового способу: призначити на посаду, звільнити з посади, надати допомогу, перевести на іншу посаду;
  • • висока продуктивність інфінітивних конструкцій: пропоную відзначити; зловживати службовим обов'язком; треба враховувати; нести відповідальність, брати зобов'язання;
  • • використання словосполучень з віддієслівними іменниками: справа здійснення, стан справ, вдосконалення прогресу, надходження суми, з урахуванням можливих змін, своєчасне обслуговування;
  • • уживання безособових форм дієслова на -но, -то: виконано, розроблено, здобуто, надано, скасовано;
  • • доконаний вид дієслова в ділових паперах твориться за рахунок префіксації (запроектувати, зателефонувати, завізувати).

Для синтаксису організаційно-розпорядчої документації характерними є такі особливості:

  • • пасивні структури типу: закони приймаються; наказ виконується; вимоги ставляться;
  • • вставні слова, які пояснюють окремі поняття чи систематизують виклад, переважно стоять на початку речення: По-перше, слід відзначити... Отже, необхідно наголосити на...;
  • • часте використання дієприкметникових і дієприслівникових зворотів, що надають діловим документам стислості: Незважаючи на обмежене фінансування, на підприємстві повністю виконано план виготовлення продукції...;
  • • речення може починатися з обставини (місця, часу): У резолюції висловлені висновки та побажання;
  • • частотність поширених речень різних типів, наприклад: Контроль за виконанням цього наказу доручити заступникові директора Омельченкові Π. І.; його посадовий оклад 2 150 (дві тисячі сто п'ятдесят) грн. на місяць.

МОВНІ КЛІШЕ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Аппарат управления – апарат управління

Брать обязательства – брати зобов'язання

В зависимости от оснований – залежно від підстав

В порядке, установленням для... – у порядку, встановленому для...

В пределах своих полномочий –у межах своїх повноважень

В случае необходимости – за необхідності

Ввести в действие –увести в дію

Возложить на... – покласти на...

Вопрос относительно – питання щодо, питання стосовно

Вынести благодарность – оголосити подяку

Данное распоряжение – це розпорядження

Данный приказ – цей наказ

Для выполнения тренований – для виконання вимог

До установленного срока – до встановленого терміну

Если право не предусмотрено – якщо право не передбачене

Иметь преимущественное право – мати переважне право

Как указывалось выше – як зазначалося вище

Контроль за выполнением – контроль за виконанням

Контроль поручить – контроль доручити

На основе положення о... – на підставі положення про...

Наём и освобождение работника – наймання і звільнення пращника

Назначить на должность – призначити на посаду

Нести ответственность – нести відповідальність, відповідати

Об изменении в личном составе – про зміни в особовому складі

Обеспечить выполнение – забезпечити виконання

Обращаться в соответствующую организацию – звертатися до відповідної організації

Обязанности, возложенные на... – обов'язки, покладені на...

Определять порядок – визначати порядок

Организовать проведение – організувати проведення

Ответственным за... назначить – відповідальним за... призначити

Перевести на должность – перевести на посаду

По закону – згідно з законом, за законом

По инициативе – з ініціативи

По необходимости – за необхідності

По определённым обстоятельствам – за певних обставин

По указанию – за вказівкою

Порядок применения – порядок застосування

Предоставить возможность – надати можливість

Предоставить льготы – надати пільги

Предоставить права – наділити правами

Предприятие считает возможным – підприємство вважає за можливе

Привлечение к материальной ответственности – притягнення до матеріальної відповідальності

Принять во внимание – взяти до уваги

Принять к руководству – прийняти до виконання

Провести необходимую работу – провести необхідну роботу

Производственные отношения – виробничі відносини

Распределение обязанностей – розподіл обов'язків

С целью надлежащей организации –з метою належної організації

Степень ответственности – ступінь відповідальності

Убытки, нанесённые предприятию – збитки, завдані підприємству

Указания на выполнение – вказівки щодо виконання

Установленные задания по... – встановлені завдання з...

Устранить недочёты –усунути недоліки

Утвердить решение – затвердити рішення

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші