Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Екологія arrow Екологічне право України
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Правові засади управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

  • 6.1. Загальна характеристика управління природокористуванням і охороною довкілля та його функції.
  • 6.2. Обліку сфері природокористування й охорони довкілля та кадастри природних ресурсів.
  • 6.3. Екологічний моніторинг.
  • 6.4. Стандартизація і нормування у сфері охорони довкілля.
  • 6.5. Екологічний контроль.
  • 6.6. Інші функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля.
  • 6.7. Система та повноваження органів управління у сфері природокористування та охорони довкілля.

Загальна характеристика управління природокористуванням і охороною довкілля та його функції

Важливим чинником забезпечення раціонального природокористування й охорони довкілля, є державне управління у цій сфері, яке полягає у здійснені виконавчо – розпорядної діяльності уповноваженим державними органами та органами місцевого самоврядування з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, їхньої охорони та дотримання вимог екологічної безпеки на основі здійснення заходів адміністративно – правового, організаційного й екологічного характеру.

Управління у сфері природокористування та охорони довкілля вважається одним з основних інститутів права довкілля. Тобто, воно представляє собою систему правових норм, які регулюють відповідні управлінські відносини.

Основним з поміж актів, що забезпечують регулювання цього виду управлінських відносин є безперечно Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". Він крім загальних питань управління природокористуванням та охороною довкілля, визначення компетенції державних органів та органів місцевого самоврядування у цій сфері, визначає також зміст основних функцій державного управління.

Особливості держаного управління у сфері охорони й використання окремих природних ресурсів визначені у відповідних нормативно-правових актах. У Земельному кодексі це розділ 7; Лісовому кодексі – 3, 4; Водному кодексі – 2; Кодексі України про надра – З, 5, у Законі "Про тваринний світ" – розділи 2, 5, 6; Законі "Про рослинний світ" – 6, 7 і т. д. Існують нормативно-правові акти, які регулюють здійснення окремих функцій державного управління у певній сфері природокористування й охорони довкілля. Такими можна вважати Закони України "Про екологічну експертизу" та "Про екологічний аудит" тощо. Не менш вагомими тут є також підзаконні нормативно-правові акти, що мають відомчий характер.

Загалом управління у сфері природокористування та охорони довкілля передбачає регулювання відповідних відносин правовими нормами і забезпечення дотримання вимог такого законодавства шляхом здійснення систематичного контролю за використанням та охороною природних ресурсів, станом довкілля і застосування необхідних заходів впливу до порушників цього законодавства.

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" наголошує, що метою управління в галузі охорони довкілля є реалізація законодавства, контроль за дотриманням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і громадських органів у цій сфері. В залежності від статусу суб'єктів, що здійснюють управління у сфері довкілля виділяють державне та громадське управління. Для кожного з цих видів характерні власні методи, способи та завдання здійснення управлінської діяльності.

Основним видом вважається державне управління природокористуванням та охороною довкілля. Воно полягає у реалізації всіма уповноваженими державними органами та посадовими особами екологічної політики держави відповідно до чинного законодавства. Таке державне управління у цій сфері здійснюють Кабінет Міністрів України, органами місцевого самоврядування, а також спеціально- уповноважені на те органи з охорони довкілля й використання природних ресурсів та інші державні органи відповідно до законодавства України.

Здійснення державного управління у сфері природокористування та охорони довкілля спрямоване передусім на реалізацію екологічної функції держави, основний зміст якої визначено Конституцією України. Останній, як відомо полягає у забезпеченні екологічної безпеки і підтриманні екологічної рівноваги на території України, подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу та збереженні генофонду Українського народу.

Державне управління у сфері природокористування й охорони довкілля може бути також загальним (має територіальний характер і здійснюється органами загальної компетенції) і спеціальним (здійснюється спеціально уповноваженими органами виконавчої влади, для яких відповідні функції є основними).

Громадське управління у цій сфері здійснюється громадськими об'єднаннями і організаціями, якщо така діяльність передбачена їхніми статутами. Переважно управлінська діяльність громадських формувань полягає в участі їх у підготовці та ухваленні екологічно значимих рішень через проведення громадської екологічної експертизи і т. п.

Крім визначених законом державного та громадського управління у сфері охорони довкілля, подекуди намагаються виділяти також виробниче (внутрігосподарське) та відомче (галузеве) управління. Перше здійснюється в межах відповідного підприємства і регулюється переважно локальними нормативно-правовими актами. Натомість друге – відомче управління є підвидом державного управління і здійснюється відомствами (міністерствами, державними комітетами, загальнодержавними службами тощо), для управління діяльністю, що пов'язана з природокористуванням чи шкідливим впливом на довкілля.

Правовими формами державного управління, що їх виділяють у сфері охорони довкілля є правотворча (ухвалення нормативно-правових та інших актів в галузі охорони довкілля); правозастосувальна (ухвалення правозастосувальних актів через які здійснюється реалізація нормативно-правових актів) та правоохоронна (застосування санкцій правових норм у випадках їх порушення).

З поміж правових форм управління виділяють оперативно-господарську (ухвалення рішень господарського характеру, які не мають правової природи) та матеріально-технічну або організаційну (забезпечення виконавців необхідними засобами для здійснення ними своїх функцій).

Методами державного управління у сфері охорони довкілля є класичні способи впливу на учасників управлінських відносин. До них належать: метод обов'язкових приписів або імперативний, рекомендаційний метод, метод санкціонувань, та метод дозволів. Поряд з організаційно-правовими методами управління у цій сфері тепер все більше застосовуються методи так званого екологічного характеру. Вони полягають у встановленні плати за використання природних ресурсів, лімітів їхнього використання, нормативів збору і розмірів зборів за використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, тощо.

Найбільше специфіка управління у сфері природокористування та охорони довкілля проявляється у його змісті, який достатньо повно можна з'ясувати через систему функцій управління що йому притаманні. Вони полягають у здійсненні відповідними органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування виконавчо-розпорядчої діяльності, що має свій зміст, мету та порядок здійснення. Такими функціями управління довкілля є: державний облік у тому числі ведення державних кадастрів природних ресурсів; просторово-територіальний устрій об'єктів природи; екологічний моніторинг; планування екологічної діяльності; екологічне прогнозування; інформування про стан довкілля; ліцензування у сфері охорони довкілля; стандартизація і нормування в галузі охорони довкілля; екологічна експертиза; екологічний аудит; екологічний контроль і нагляд; розподіл та перерозподіл природних ресурсів; вирішення спорів про право користування природними об'єктами, тощо. Усі ці функції різняться між собою системою органів, що їх здійснюють, місцем і значенням в управлінні та юридичними наслідками.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші