Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Діагностика в системі управління
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

Діагностика є важливим інструментом управління підприємством, який забезпечує обґрунтованість прийняття управлінських рішень. Знання і вміння щодо здійснення діагностики набувають особливої актуальності у зв'язку з розвитком ринкових відносин в Україні та формуванням конкурентного середовища. Тому підготовка висококваліфікованих фахівців, які опанували теоретичні і методичні засади діагностики в системі управління підприємством та здобули практичні навички її здійснення відіграє важливу роль у поліпшенні економічної ситуації та формуванні ринкових відносин в Україні.

У зв'язку з цим метою написання навчального посібника стала систематизація теоретичних знань та практичних навиків з основ та методології проведення діагностики господарської діяльності та фінансово-економічного стану підприємства, визначення її місця в системі управління підприємством. Основним завданням – надання методичної та інформаційної допомоги студентам в розумінні сутності діагностики, принципів та особливостей, механізмів її здійснення, підготовка студентів до практичної діяльності, прийняття відповідальних та ефективних рішень. Знання в цій області – обов'язкова вимога до компетентного фахівця. Предметом – методи і прийоми діагностики фінансово-економічного стану, господарської діяльності підприємства та її результатів.

Дисципліна “Діагностика в системі управління” пов'язана із дисциплінами “Економіка та фінанси підприємства”, “Менеджмент”, “Операційний менеджмент”, “Фінансовий менеджмент”, “Стратегічне управління”.

У результаті опрацювання матеріалів посібника студент буде знати:

 • – теоретичні засади діагностики в системі управління;
 • – загальні методологічні принципи діагностики господарської діяльності та фінансово-економічного стану підприємства;
 • – послідовність та порядок здійснення діагностики в системі управління;
 • – засади спеціальної та комплексної діагностики господарської діяльності та фінансово-економічного стану підприємств.

Після опанування посібника студент буде уміти:

 • – здійснювати внутрішню і зовнішню діагностику фінансово- економічного стану і результатів господарської діяльності підприємства;
 • – виявляти й оцінювати причинно-наслідкові зв'язки основних показників господарської діяльності й чинників, що на них впливають;
 • – оцінювати конкурентоспроможність та визначати конкурентний статус підприємства на ринку;
 • – діагностувати виробничо-господарський потенціал підприємства;
 • – оцінювати майновий стан господарюючого суб'єкта й джерела формування майна;
 • – аналізувати ліквідність, платоспроможність й фінансову стійкість підприємства;
 • – оцінювати прибутковість, рентабельність і ділову активність господарюючого суб'єкта;
 • – визначати ефективність інвестиційної діяльності;
 • – здійснювати комплексне оцінювання фінансового стану й результатів діяльності підприємства та оцінювати його кредитоспроможність;
 • – обґрунтовувати виважені й ефективні управлінські рішення за результатами діагностики господарської діяльності та фінансово-економічного стану підприємства.

Навчальний посібник з дисципліни „Діагностика в системі управління” містить теми курсу, питання для самоконтролю, тестові завдання, ситуаційні вправи, термінологічний словник, список рекомендованої літератури.

Теоретична частина курсу допомагає ознайомитися з теоретичними й методичними засадами діагностики в системі управління підприємством, правилами формування інформаційної бази оцінок, порядку використання її результатів у менеджменті.

Методологічною основою вивчення дисципліни "Діагностика в системі управління" є наведені в навчальному посібнику порядок й алгоритми обчислення великої кількості аналітичних показників і коефіцієнтів. При цьому порядок розрахунків подано відповідно до фінансової звітності підприємств згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (за Наказом Міністерства фінансів від 31.03.1999 № 87 зі змінами і доповненнями відповідно Наказу Міністерства фінансів від 30.11.2009 № 1396), а також за новими підходами згідно Наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 № 73 (у редакції наказу Мінфіну від 27.06.2013 № 627). Такий підхід дозволить користувачам навчального посібника здійснити діагностику будь-якого підприємства не лише в поточному періоді, а й ретроспективно за ряд попередніх років.

Завданням практичної частини курсу є поглиблене вивчення та здобуття практичних навичок з оцінювання фінансово-економічного стану й результатів господарської діяльності підприємства. Задля виконання вказаних завдань викладення правил і методичних засад діагностики основних характеристик стану та діяльності підприємства у навчальному посібнику доповнено розрахунками на прикладі умовного підприємства „Київ”. Інформаційною базою такого аналізу слугують дані додатків А-Е. Зокрема у додатках А і Б наведено приклади форми № 1 "Баланс", а у додатках В і Д- приклади форми № 2 "Звіт про фінансові результати" за сучасними стандартами та стандартами, які діяли до 2013 р. В додатку Е подано іншу додаткову інформацію звітності підприємства у скороченому вигляді.

Зазначимо, що для цілей даного навчального посібника „Баланс” підприємства та „Звіт про фінансові результати” наведено за аналізований рік поквартально. При цьому дані форми №2 надано не наростаючим підсумком з початку року (як того вимагають Положення (стандарти) бухгалтерського обліку), а відокремлено за результатами кварталів і року. Такий підхід застосовано у навчальних цілях для наведення прикладів обчислень показників і коефіцієнтів. За результатами діагностики підприємства „Київ” наведено стислі аналітичні висновки.

Крім того, звертаємо увагу читачів на те, що у наведених порядках розрахунку аналітичних показників і коефіцієнтів у теоретико-методичній частиш навчального посібника подеколи поряд із вказанням форми звітності та коду рядка наводиться номер колонки (к. 3 або к. 4), що відповідає діючим стандартам бухгалтерського обліку. Для навчальних цілей на прикладі умовного ПАТ "Київ" колонкою 3 слід вважати початок аналізованого періоду, а колонкою 4 – кінець відповідного періоду.

Важливим елементом навчання є здобуття навичок самостійної роботи, опрацювання нормативно-методичних матеріалів, регулюючих методологічну й процедурну сторону діагностики в системі управління, а також самостійне обчислення основних діагностичних показників і коефіцієнтів та підготовка власних аналітичних висновків. Задля цього наведено ряд ситуаційних вправ з діагностики умовного підприємства „Оболонь”. Усі ситуаційні вправи необхідно вирішувати на підставі інформації додатків К, З і Ж.

За допомогою тестів і контрольних питань здійснюється самоконтроль здобутих теоретичних знань.

Запропонований підхід уможливлює комплексне опанування теоретичних і практичних знань з діагностики в системі управління.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші