Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Психологія arrow Клінічна психологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості взаємин лікар – медичний персонал – хворий

Ефективність лікувально-діагностичного процесу в значній мірі визначається вмінням лікаря спілкуватися з пацієнтом і виявляти при цьому особливості його особистісно-психологічного або психопатологічного реагування на хворобу, що, як було показано вище, спричиняє істотний вплив на перебіг і результат захворювання.

Типи взаємин лікаря і хворого

Провідну роль у взаєминах лікаря і хворого, як свідчать численні роботи, присвячені вивченню цієї проблеми, грають особистісні і характерологічні якості, що визначають їх поведінку, мотивацію діяльності лікаря, очікування пацієнта. Багато якостей, необхідних для успішної роботи лікаря, включаються в поняття "професіоналізму". Звернення хворого до лікаря обумовлене прагненням отримати якісну медичну допомогу. При виборі лікаря він має певну свободу (за винятком ургентних випадків, коли важкий загальний стан не дає йому такої можливості) і спирається при цьому на свої уявлення про "ідеального лікаря", відомості про конкретного лікаря, отримані з різних джерел (реклама, поради рідних, знайомих і т.д.), професійний статус лікаря (завідувач відділенням, професор, лікар вищої категорії). Відомий французький психоаналітик Ж. Лакан виділив п'ять характеристик лікаря, що впливають на вибір його пацієнтом і взаємини між лікарем і пацієнтом: 1) стать; 2) вік: 3) національність (раса): 4) віросповідання: 5) сексуальна орієнтація. Найчастіше "ідеальний лікар" для пацієнта – це лікар старший за нього за віком, однієї з ним статі і однієї сексуальної орієнтації. Чинники національності і віросповідання мають менше значення.

Як при вільному виборі лікаря, так і за відсутності такої можливості, ставлення пацієнта до лікаря багато в чому визначається психологічною установкою першого, яка може бути адекватною, позитивною і негативною.

Адекватна установка заснована на прийнятті пацієнтом особистості лікаря, включаючи як позитивні, так і негативні якості.

Позитивна установка виражається в повній довірі лікареві, готовності виконувати всі його призначення і рекомендації і запереченні яких-небудь недоліків лікаря. Прикладами такого ставлення можуть служити популярні, на підставі громадської думки, лікарі і так звані народні цілителі, що створили собі рекламу за допомогою засобів масової інформації.

Негативна установка виражається в неприйнятті особистості лікаря, недовірі до нього і нерідко у відмові від подальшої співпраці при проведенні лікувально-діагностичних заходів.

Психологом і психотерапевтом В.А. Ташлнковнм були систематизовані якості, які пацієнти найчастіше включають в "образ ідеального лікаря": розум (78%), захопленість роботою (57%), уважність (56%) і далі – почуття обов'язку, терплячість, чуйність, інтуїція, серйозність, доброта, почуття гумору. Там же описано чотири психологічні типи лікаря, згруповані у альтернативні пари: співпереживальний – емоційно-нейтральний; директивний – неднректнвний.

Співпереживального лікаря відрізняють наявність емпатії, здатність співпереживати, відчувати психологічні проблеми пацієнта. Лікаря такого типу обирають хворі з гіпертимнимн рисами вдачі, емоційно нестійкі, сенситивні.

Емоційно-нейтральний лікар дистанційований від глибинних переживань пацієнта, орієнтований на симптоми хвороби і віддає перевагу технократичному підходу до лікування хворого. Найбільш прийнятним подібний тип лікарського підходу є для інтровертованих осіб та шизоїдів.

Директивний тип стосунків заснований на авторитарно-директивній та активній позиції лікаря, який є для пацієнта компетентним керівником. Директивний лікар не допускає дискусій з пацієнтом з приводу діагнозу і методів лікування, виключає сумніви в своїх професійних можливостях, схильний видавати реакції роздратування у відповідь на критику пацієнтом його дій. Упевненість лікаря в своїх діях підвищує його рейтинг в очах хворого. Особливо це важливо для хворих із психастенічними рисами, яким властиві тривожна недовірливість і педантизм. Чітко розписані призначення і рекомендації, графік прийому ліків, терміни лікування, дозування медикаментів допомагають таким хворим підтримувати віру в ефективність лікування і сприятливий перебіг захворювання. Домінування лікаря над емоційно незрілими, інфантильними, сугестивними пацієнтами призводить до їх пасивності, залежності від лікаря. Впевненість лікаря в своїх діях не повинна переростати в самовпевненість.

Лікар повинен бути готовий визнати свої помилки і скоректувати, при необхідності, свої дії. Відмічено, що хороший лікар частіше, ніж поганий, сумнівається і вдається до поради колег або консультантів.

Неприпустимо примушення хворого до згоди на те або інше лікування, включаючи хірургічні втручання, навіть якщо лікар абсолютно упевнений в його необхідності. Хворий має право визначати свою власну долю. Відмова хворого від пропонованого методу лікування, зафіксована у письмовій формі, звільняє лікаря від юридичної відповідальності за ненадання допомоги. Проте, багато фахівців ставляться до подібних випадків як до лікарських помилок, ціною яких є людське життя. Як показує практика, відмови хворих від лікування, як правило, не є категорично остаточними. Багато хворих змінюють первинне рішення і погоджуються на пропоновану лікарем терапію. У таких випадках завдання лікаря – по можливості переконати пацієнта погодитися на необхідну терапію, надавши йому достовірну інформацію про суть лікувальних заходів, шанси на поліпшення, ризик ускладнень і т.д.

Взаємини з хворим лікаря недирективного психологічного типу засновані на принципі партнерства. Поважаючи особистість пацієнта, лікар прагне допомогти останньому реалізувати всі свої можливості в боротьбі з хворобою, спонукаючи його до активності і нейтралізуючи негативні емоційні прояви. При цьому лікувальні установки хворому даються не у вигляді керівних вказівок або жорстких рекомендацій, а побічно, не ігноруючи точку зору хворого. Але, допомагаючи хворому, підтримуючи і переконуючи його в сприятливому перебігу хвороби, необхідно бути обережним в бесідах, поясненнях, прогностичних думках і рекомендаціях, щоб виключити ятрогенію.

Не слід підпадати під маніпулятивний вплив пацієнтів. Зустрічається пасивно-оборонна форма спілкування з пацієнтом, властива деяким лікарям із гальмівними рисами вдачі, а також лікарям, недостатньо зацікавленим у професійній діяльності. Вона полягає в тому, що лікар "погоджується" з хворими, що пропонують призначити їм те або інше обстеження або терапевтичний засіб. Подібна форма спілкування лікаря з пацієнтом не сприяє ефективності медичної допомоги. При несприятливому перебігу захворювання або ускладненнях довіра і пошана хворого до такого лікаря буде підірвана назавжди.

Л.Н. Лежепековою і Б.А. Якубовим (1977) була зроблена спроба встановити зв'язок між особистісними реакціями пацієнтів на захворювання і ставленням їх до лікаря. Вони розрізняють:

  • а) реакцію співдружності, коли хворі з перших днів захворювання демонструють рідкісну пунктуальність і безмежну довіру лікареві:
  • б) спокійну реакцію, при якій хворі акуратно виконують всі призначення лікаря і адекватно реагують на всі його вказівки;
  • в) неусвідомлювану реакцію, яка у ряді випадків грае роль психологічного захисту;
  • г) реакцію сліду: не зважаючи на благополучний перебіг захворювання, пацієнти перебувають в стані хворобливих сумнівів, очікування рецидиву хвороби;
  • д) негатнвну реакцію, яка характеризується тим, що хворі, знаходячись під владою упереджень, тенденційно відносяться до лікаря і медичного персоналу;

є) панічну реакцію, при якій пацієнти охоплені страхом;

є) руйнівну реакцію з неадекватною поведінкою, ігноруванням всіх вказівок лікаря.

Разом із образом "ідеального лікаря" в уяві хворих, проводилося вивчення і образу "ідеального пацієнта" в розумінні лікарів. Серед переважаючих виділені наступні характеристики: мала обізнаність в медичних питаннях, віра і відсутність сумнівів в здібностях і уміннях лікаря, готовність беззаперечно виконувати призначення, уміння стисло і чітко висловлювати проблеми і скарги, відсутність іпохондрії. Не дивлячись на деяку різнорідність наведених характеристик, вони свідчать про те, що багато лікарів схильні до директивного стилю ставлення до хворого.

Особливе місце в клінічній практиці лікаря займають випадки, коли пацієнтами є його колеги або родичі. Існує думка, заснована на досвіді, що перебіг захворювань у пацієнтів-лікарів часто важчий або атиповий, а також, що багато лікарів вмирають від "своїх" хвороб, тобто від тих, якими вони займаються через свою спеціальність.

Лікарі не завжди замислюються над тим, що у хворого лікаря така ж психологія, як у всіх хворих. Тому менше уваги приділяють психологічній роботі з ним, не завжди наполегливо дотримуються обраної лікувальної тактики, враховуючи думку і прохання хворого колеги. Проте внутрішня картина хвороби пацієнта-лікаря може істотно ускладнюватися за рахунок переживань, пов'язаних із професійними знаннями, внаслідок чого концепція хвороби вельми далека від реальності. Нерідко у хворих лікарів мають місце різні види гіпонозогнозії, аж до анозогнозії, обумовлені механізмами психологічного захисту, рідше зустрічається гіпернозогнозії. Тому серйозно хворому лікареві не слід займатися самолікуванням, а необхідно звернутися до відповідного фахівця і довіритися йому. Лікуючий же лікар, навіть якщо його пацієнтом є академік від медицини, повинен всесторонньо оцінити соматичний і психологічний стан хворого, і діяти відповідно до ситуації, спираючись на свої знання і досвід.

У медицині існує неписане правило: не лікувати і не оперувати самому близьких родичів (за винятком невідкладних лікувальних заходів і абсолютно ясних, легких випадків). Це пояснюється можливістю формування помилкової концепції хвороби під впливом емоційних переживань і механізмів психологічного захисту у самого лікаря, які блокують раціональний підхід до діагностики і лікування, що може призвести до небажаних наслідків.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші