Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Філософія arrow Історія філософії: проблема людини та її меж
Наст >

 


Лекція 1. Прояснення специфіки східного і західного шляхів людського буття у світі Попереднє зауваження Чи існує проблема "схід – захід"? Початкове визначення східного і західного шляхів буття Можливість ментального взаємовпливу Сходу і Заходу Захід як шлях людського буття у світі Античне і християнське в західному бутті Західне буття як католицька, православна, протестантська культури і способи життя Проблема північноамериканської, австралійської, латиноамериканської та африканської культур Ідеї особистості, перетворення природи й історії як основоположні цінності західного шляху буття Східний шлях людського буття у світі Буддійське світовідношення як актуальний максимум східного шляху буття Основоположні начала Ідея карми та ідея прощення Висновки і перспективи. Способи буття і філософування Заходу і СходуЛекція 2. Межі людини у філософії Давньої Індії і Китаю Попереднє зауваження Давньоіндійська філософія: моральна віддяка та її подолання Корені індійської філософії: Веди й Упанішади Індуїзм і його головні ідеї: карма і сансара Чому йога поширилася на Заході? Буддизм: шлях звільнення від карми Давньокитайська філософія: друге народження буддизму Даосизм: шлях знаходження безсмертя Конфуціанство: ідея суспільної ієрархії Буддизм у Китаї Феномен чань-буддизму: активний вплив на реальність Доля чань-буддизму в Японії: "мистецтво дзен" Висновки і перспективи. Філософія давньої Індії і Китаю як підгрунтя східних вчень про людинуЛекція 3. Людина і її межі в античній філософії Попереднє зауваження Феномен ранньої античної філософії (рання класика) Антична міфологія та її вираження в ранній античній філософії Геракліт і Парменід: релятивістська й абсолютистська концепції людини і світу Класична антична філософія (зріла класика) Сократ: "пізнай самого себе" Платон: людина як в'язень у Печері Аристотель: повернення в'язня в Печеру Філософія епохи еллінізму Феномен еллінізму Основні риси філософії епохи еллінізму та її школи Скептицизм: чи розумний світ? Стоїцизм як мужність жити Епікуреїзм: етика насолоди Неоплатонізм: світ як сходження Єдиного Висновки і перспективи. Антична філософія як основа європейської філософіїЛекція 4. Розуміння людини та її меж у філософії Середньовіччя Попереднє зауваження Феномен середньовічної філософії Християнство як світоглядне підгрунтя філософії Середньовіччя Основні риси філософії Середньовіччя Проблема періодизації і середньовічний спосіб філософування Атмосфера пізньої античності і дух християнства, що зароджується: гностицизм Законодавець методу екзегези: Філон Александрійський Початок середньовічної філософії: патристика Загальна характеристика патристики Визрівання основної проблематики філософії Середньовіччя: "група" Тертулліана і "група" Августина Тертулліан: "Вірую, тому що абсурдно" Августин Блаженний: самопізнання як умова пізнання Бога Завершення середньовічної філософії: схоластика Що таке схоластика? Чи існує людина взагалі? Фома Аквінський і його раціональна містика Абеляр і Елоїза: від любові людської до любові божественної Данте: "Що рухає сонце і світила?" Висновки і перспективи. Значення середньовічної філософії для європейської культуриЛекція 5. Філософія епохи відродження: людина-титан Попереднє зауваження Філософія відродження у контексті своєї епохи Що таке епоха Відродження? Основні риси філософи епохи Відродження Романське Відродження: воскресіння античності Загальна характеристика романського Відродження Марсіліо Фічіно: творче злиття з Богом Джордано Бруно і Галілео Галілей: два шляхи свободи Германське Відродження: воскресіння першохристиянства Загальна характеристика германського Відродження Микола Кузанський і його діалектика Єдиного і безкінечного Еразм Роттердамський: "Похвала глупству" Мартін Лютер: повстання германського духу Висновки і перспективи. Підсумки філософії Відродження: Людина, що Творить, і Людина, що ВіруєЛекція 6. Філософія Нового Часу: гносеологізація людської сутності Попереднє зауваження Загальна характеристика філософії Нового Часу: явище гносеологізму Філософська проблематика Нового Часу Основні риси філософії Нового Часу Протистояння раціоналізму та емпіризму Френсіс Бекон: "Знання – сила!" Рене Декарт: "Мислю – отже існую" Томас Гоббс: "Війна всіх проти всіх" Джон Локк: Людина – "чиста дошка"? Три версії вчення про субстанцію: монізм, дуалізм, плюралізм Дуалізм Рене Декарта Бенедикт Спіноза: спасіння від афектів Готфрід Лейбніц: людина як монада Виклик гносеологізму: філософська есеїстика і філософське мистецтво Нового Часу Блез Паскаль: людина як мислячий очерет Філософське мистецтво Шекспіра і Сервантеса: трагічні філософи Гамлет і Дон Кіхот Завершення нового часу: епоха просвітництва Просвітницька парадигма про природу людини Історичні типи Просвітництва Висновки і перспективи. Гносеологізм Нового Часу і вихід за його межіЛекція 7. Німецька класична філософія: поглиблення гносеологізму Попереднє зауваження Феномен німецької класичної філософії Німецька класична філософія як ціле Німецька філософська класика і її епоха Іммануїл Кант: межі розуму "Що таке людина?" Суперечність розуму із самим собою Категоричний імператив Йоганн Готліб Фіхте: "Я" як діяльне начало Від Канта до Фіхте "Яка людина, така і її філософія" Науковчення Фіхте і його "ідеалізм свободи" Парадокси свободи у вченні Фіхте Фрідріх Вільгельм Йозеф Шеллінг: філософія тотожності Від буття до мислення: натурфілософія Тотожність свободи і необхідності: філософія мистецтва Абсолютний ідеалізм Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля Абсолютна Ідея, Абсолютний Дух і людина "Найсуттєвіше – шлях" Висновки і перспективи. Всесвітнє значення німецької класичної філософіїЛекція 8. Релігійне подолання гносеологізму: новокласична філософія XIX ст. Попереднє зауваження Йоганн Вольфганг Гете: людина як всесвіт "Всю долю людства хочу я випробувати в собі" "Людина – це той, хто здатний на неможливе" Романтизм: свобода і любов всупереч усьому Феномен романтизму Фрідріх Шлегель: свобода як іронія і любов Новаліс: магічний ідеалізм Пізній шеллінг: умоглядна містика Шеллінг і його Муза: феномен Кароліни Таємниця Абсолюту Серен К'єркегор: віра над безоднями страху і відчаю Смисл страху Два види відчаю Висновки і перспективи. Новокласична філософія XIX ст. як переддень релігійного екзистенціалізму і персоналізмуЛекція 9. Атеїстичне подолання гносеологізму: некласична філософія XIX – початку XX ст. Попереднє зауваження Поняття класичної і некласичної філософії Класична і некласична філософія: від загального до особливого? Онтологічність трансцендентного в класичній філософії і символічність трансцендентного в некласичній Людвіг Фейєрбах як родоначальник некласичної філософії Антропологія замість теології: людська сутність на землі й у небесах Вчення Фейербаха про смерть і безсмертя людини Соціоцентрична парадигма людини: марксизм Марксистська філософія як подолання гносеологізму через категорію практики Матеріалістичне розуміння історії Категорія відчуження людини як начало і таємниця філософії марксизму Метаморфози марксизму: філософія, ідеологія, практика Волюнтаризм: повстання проти раціо Загальне поняття волюнтаризму Філософія Артура Шопенгауера: воля, страждання, уявлення Фрідріх Ніцше: людина як канат між звіром і Надлюдиною Психоаналітична парадигма людського буття Що таке психоаналіз? Вчення Зигмунда Фрейда: травма існування і дитяча сексуальність Карл Густав Юнг: архетипи колективного позасвідомого Еріх Фромм: відчуження і любов Висновки і перспективи. Зміст і тенденції некласичної філософії XIX – початку XX ст.Лекція 10. Зустріч сходу та заходу в українській та російській класичній філософії Попереднє зауваження Українська класична філософія: першість серця Витоки і риси української класичної філософи Григорій Сковорода: вчення про три світи Памфіл Юркевич: серце і межі розуму Тарас Шевченко: міфотворець як християнин і язичник Російська класична філософія: людське і боголюдське Феномен російської класичної філософії Федір Достоєвський: краса врятує світ Лев Толстой: війна і мир як чоловіче і жіноче Володимир Соловйов: ідея Боголюдства Олена Блаватська: містична еволюція людини і людства "Срібний вік" російської класичної філософії Висновки і перспективи. Слов'янський тип філософування як проблемаЛекція 11. Філософія людини та її меж в сучасній культурі заходу Попереднє зауваженняФілософська антропологія Філософська антропологія XX ст. Макс Шелер: у пошуках цілісного вчення про людину Гельмут Плеснер: людина як ексцентрична істота Ернст Кассірер: людина як символічна тварина Хосе Ортега-і-Гассет: спорт як вираження людської сутності? Екзистенціалізм Феномен екзистенціалізму. Екзистенціалізм і екзистенціальний спосіб філософування Мартін Гайдеггер: людина як запитуюче буття Феномен атеїстичного екзистенціалізму Жан Поль Сартр: Я та Інший Альбер Камю: самогубство філософське і життєве Феномен релігійного екзистенціалізму Карл Ясперс: гранична ситуація і вихід за межі буденності Габріель Марсель: за межі трагічної мудрості Персоналізм Персоналізм як спосіб буття і філософська течія Микола Бердяев: Боголюдина над безоднею нествореної свободи Лев Шестов: віра вища за розум? Емманюель Муньє: трагічний оптимізм Інші мислителі персоналістичної парадигми про межі людини Висновки і перспективи. Проблема протистояння і комунікації різних парадигм філософії людини в XX ст. Феномен постмодернізмуФілософський словник проблема людини (екзистенціальні, психоаналітичні та метаантропологічні аспекти)
 
Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>