Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Фінанси arrow Планування і контроль на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

Ринкові відносини зумовлюють нові підходи до планування і контролю на підприємстві як основні функції управління ним. Значення планування полягає в тому, що в процесі розроблення планів визначаються напрямки, темпи і пропорції розвитку підприємства, основні показники його функціонування у визначеному періоді, а також збалансоване забезпечення управлінських рішень необхідними ресурсами.

Зараз планування і контроль на підприємстві є потужним чинником забезпечення його успішного існування і розвитку, стійкого економічного зростання та підгрунтям для чіткої злагодженої роботи всіх структурних підрозділів. Обгрунтований і постійний контроль дозволяє мінімізувати ризик при ухваленні управлінських рішень, особливо тих, які пов'язанні з використанням значних ресурсів, своєчасно забезпечити підприємство ними та раціонально їх використовувати.

Сучасні умови господарювання, за яких підприємство опинилося наодинці з невизначений зовнішнім середовищем і непередбачуваного поведінкою інших суб'єктів ринкових відносин, спонукають його до необхідності впровадження та максимального розвитку прогнозування, планування і контролю за своєю діяльністю, подальшого удосконалення існуючих та розроблення нових методів і застосування їх у планово-контрольній роботі. Проте на рубежі XX і XXI століть відбулося певне послаблення ролі планування і контролю на підприємствах. Зниження зацікавлення до планової роботи знайшло відображення й у зменшеній кількості наукових публікацій з питань планування і контролю на підприємстві.

Зараз планування і контроль на підприємстві є досить складною роботою, яку можуть виконувати лише фахівці нової генерації, озброєні найсучаснішими знаннями. Передумовою, що сприяє підготовці високопрофесійних фахівців є забезпечення студентів якісною навчальною літературою.

Із введенням у робочі навчальні плани підготовки бакалаврів з економіки підприємств нормативної дисципліни "Планування і контроль на підприємстві" опубліковано низку відповідних навчальних видань. Авторами цих робіт є: О.Г. Баранов, А.Ф. Бурик, В.А. Гросул, М.О. Данилкж, О.Н. Єрмаков, Е.А. Зінь, В.В. Іванова, О.О. Непочатенко, М.В. Свіщов, Г.М. Тарасюк, О.М. Філіпенко та багато інших науковців. Проте, переважна більшість навчальних посібників видана мінімальним накладом 100-300 примірників і спрямована переважно для задоволення потреб студентів тих навчальних закладів, де працюють автори видань. Крім того, частина видань переважно має теоретичне спрямування. Окремі теми, зокрема, "Виробнича інфраструктура" "Планування і контроль оновлення продукції", "Організаційно-технічний розвиток" висвітлені стисло або не розглядаються взагалі. Мало підручників і навчальних посібників-практикумів. Зазначене зумовило необхідність підготовки цього підручника. Він має на меті допомогти студентам оволодіти знаннями з основ сучасної теорії та методики планування і контролю на підприємстві, творчо переосмислити досвід розроблення планів зарубіжними фірмами і корпораціями, звернути увагу на ті головні проблеми, результати вирішення яких багато в чому визначають життєспроможність підприємства і його ефективну діяльність.

Окремі теми з планування і контролю на підприємстві тісно пов'язані з організацією виробництва і традиційно розкриваються у відповідній навчальній літературі. Це стосується, насамперед, тем "Оперативно-календарне планування і контроль", "Виробнича інфраструктура", "Планування і контроль оновлення продукції". Однак у навчальній літературі з "Організації виробництва" питання планування розкриваються фрагментарно. На підставі зазначеного, для кращого цілісного сприйняття матеріалу студентами, ці теми докладно подано в підручнику.

У підручнику послідовно розкрито сутність, зміст, теоретичні засади, методичний інструментарій та інформаційне забезпечення планування і контролю на підприємстві. Викладення матеріалу з кожної теми супроводжується прикладами розрахунків конкретних планових показників, схемами, графіками і таблицями, які характеризуються наочністю. Це дозволить студентам краще сприймати і зрозуміти навчальний матеріал.

Сутність окремих понять розкривається на підставі узагальнення результатів аналізу їхнього трактування різними науковцями, що наводяться в науковій і навчальній літературі. Деякі питання розглядаються в площині наукових дискусій. Такий підхід сприятиме активному засвоєнню студентами навчального матеріалу і формуванню їхнього наукового світогляду та глибоких знань з навчальної дисципліни, дозволить набути вміння і навики самостійно здобувати і поповнювати знання, творчо застосовувати їх в конкретних ситуаціях розроблення й обгрунтування прогнозів і планів та організації контролю за їхнім виконанням. Це ті якості, які відповідають вимогам сучасних промислових підприємств до фахівців з планування і контролю.

Усі таблиці і рисунки складено авторами на підставі вхідних даних підприємств Вінниччини, а за їхньої відсутності – за умовними даними. У частині тем (маркетингові дослідження, планування і контролю збуту продукції, виробництва продукції і виробничих потужностей, матеріально-технічне забезпечення виробництва, персонал і оплата праці) висвітлюється досвід конкретних підприємств Вінниччини з організаційно-планової та контрольної роботи. Проте в контексті вимог чинних законодавчих документів про конфіденційність інформації назви підприємств умовні.

У процесі роботи над підручником авторами використано наукові доробки вітчизняних та зарубіжних фахівців, класичну літературу минулої доби і сучасну з планування і контролю на підприємстві, економіки, організації виробництва, аналізу, а також вивчено й узагальнено кращий практичний досвід планування на промислових підприємствах Вінниччини. Крім того, при підготовці підручника автори спиралися на власний багаторічний досвід наукової, викладацької та практичної роботи.

Авторами у 2010 році підготовлено і видано посібник "Планування діяльності підприємства. Практикум", у якому кожна тема містить методичні поради та приклади розв'язання практичних завдань за варіантами для самостійної роботи студентів, тестові завдання і термінологічний словник. У 2012 році авторами видано навчальний посібник "Планування діяльності підприємства". Теорія і методика у двох частинах. Частина матеріалу з цих посібників знайшла відображення у підручнику. Підручник підготовлено відповідно до робочої програми дисципліни.

Сподіваємося, що підручник буде корисним для студентів напрямку підготовки "Економіка підприємства" при вивченні ними нормативної дисципліни "Планування і контроль на підприємстві", а також для студентів інших спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців і практиків, які цікавляться проблемами планування і контролю на підприємстві та пошуком шляхів їхнього удосконалення і зростання ефективності господарювання.

Висловлюємо щиру подяку рецензентам за слушні зауваження та побажання, а також В.Є. Гашевському і О.А. Богачук за підготовку матеріалів до видання.

Автори будуть вдячні за відгуки і пропозиції щодо структури та змісту підручника, які можна надсилати за адресою: кафедра "Економіки підприємств і корпорацій", Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, вул. Гонти, 37, м. Вінниця, 21000.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші